[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

อัตรากำลังสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลจากฝ่ายบุคลากร  ณ  วันที่  18 กุมภาพันธ์  2559
 
ตำแหน่ง
จำนวน (คน)
ตำแหน่งว่าง (คน)
  รวม(คน)
 
ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด
1
 
 
1
 
รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด
1
 
 
1
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
10
 
 
10
 
ศึกษานิเทศก์
3
 
 
3
 
ข้าราชการ
14
 
 
14
 
บรรณารักษ์ (ข้าราชการ)
3
 
2
5
นักจัดการงานทั่วไป (ข้าราชการ)   1 1
พนักงานราชการบนจังหวัด
-         
  
นักวิชาการศึกษา
 
-           นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
-           นักจัดการงานทั่วไป
 
-           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
-           นักวิชาการเงินและบัญชี
16 

5
 
2
 
3
 
2
 
4
 
16 

5
 
2
 
3
 
2
 
4
พนักงานราชการ  กศน.อำเภอ
          นักจัดการงานทั่วไป อ.คลองเขื่อน
1
1


1
1
 
ครู กศน.ตำบล
67

1
68
 
ครูอาสาสมัครฯ
20
 
 
20
 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
34
 
 
34
 
ครูผู้สอนคนพิการ
58
 
 
58
 
บรรณารักษ์ (อัตราจ้าง)
10
 
 
10
 
ลูกจ้างประจำ
11
 
11
 
เจ้าพนักงานห้องสมุด (ข้าราชการ)
1
 
 
1
 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2
 
 
2
 
ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
2
 
 
2
 
นักการภารโรง
3
 
 
2
 
พนักงานขับรถ (รถห้องสมุดเคลื่อนที่)
1
 
 
2
 
ลูกจ้างชั่วคราว
1
 
2
 รวม
259
4
263


เข้าชม : 2579
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง