[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

อัตรากำลังสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลจากฝ่ายบุคลากร  ณ  วันที่  13  เมษายน 2563


ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

ตำแหน่งว่าง (คน)

รวม (คน)

ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด  1  -  1
 รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด  1  -  1
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ  11  1  10
 ศึกษานิเทศก์  3  -  3
 ข้าราชการ 12  2 10
 บรรณารักษ์ (ข้าราชการ)  4  2  2
 นักจัดการงานทั่วไป (ข้าราชการ)  1   1   -
 พนักงานราชการบนจังหวัด
- นักวิชาการศึกษา
-  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-  นักวิชาการเงินและบัญชี
-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
5
2
3
2
4
1

1
-
-
-
-
-

4
2
3
2
4
1
 พนักงานราชการ  กศน.อำเภอ
- นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอท่าตะเกียบ
นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแปลงยาว
นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอคลองเขื่อ

1
1
1


-

-

-

1
1
1
 ครู กศน.ตำบล  93 3 90
 ครูอาสาสมัครฯ 18  1 17
ครูศูนย์การเรียนชุมชน 18  -  18
ครูผู้สอนคนพิการ 15  - 15 
บรรณารักษ์ (อัตราจ้าง) 8  -  8 
ลูกจ้างประจำ 7  -  7
นักวิชาการศึกษา (อัตราจ้าง) 1  - 1
พนักงานบริการ 3  -  3
พนักงานขับรถ  2  -  2
คนสวน  1  -  1
ยาม  1  -  1
รวม 220  11  209


เข้าชม : 2709
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง