[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 
 
                                                                       ประวัติความเป็นมา
                                                             สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา           กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาประชาชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 ณ ตำบลบางตีนเป็ด  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพื้นที่ จำนวน  9 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โดยมีสถานภาพเป็นสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่และจัดฝึกอาชีพโดยโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  5 ทำหน้าที่ในการฝึกอาชีพให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2522 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ทำให้ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยุบรวมกรมต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการปฎิรูปราชการด้านโครงสร้างองค์กรส่งผลให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน  เปลี่ยนเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงใช้ชื่อเดิม  และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแล้วแต่กรณีและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
          1. จัดทำยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
          2. ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          3. วิเคราะห์  จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          4. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
          5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามกฎหมายกำหนด 
          6. ส่งเสริม  สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 
          7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
          8. ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          9. ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย 
          11. ส่งเสริม  สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
          12. กำกับ  ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
          13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเข้าชม : 4901
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง