[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 
 เป้าประสงค์  (Goals)
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
                   1. ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
                  2. ประชากรวัยแรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีระดับการศกึษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น  และมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน  บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
                  3. ชุมชนมีรากฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย  สามารถพัฒนาไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเชิงการแข่งขัน  มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน  (OTOP  Mini  MBA)    
                  4. ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์
                  5. ประชาชนในจังหวัดแะเชิงเทรามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และกลุ่มประเทศอาเซียน  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน
                  6. สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
                  7. สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราและสถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิผล
                  8. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน  โดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมี กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ  เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้
                  9. สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ


  =====================================================================
                              
 


เข้าชม : 2932
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง