[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอบางปะกงประกาศจัดตั้ง วันที่ 3 เมษายน 2534

พิธีเปิด วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2535 เวลา 08.20 น. 

ความเป็นมา 

............... หนังสือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จะช่วยเพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถส่งเสริมปัญญา ปลูกฝังความสนใจ

ไฝ่รู้ ให้ความบันเทิงและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความก้าว

หน้าทางวิทยาการ และความ เคลื่อนไหวของเหตุการณ์

บ้านเมืองแม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะมีส่วนช่วย

กระจายโอกาสในการรับข่าวสารข้อมูลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


โดยผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ แต่วิทยาการ
เหล่านี้ย่อมไม่สามารถทดแทนบทบาทของหนังสือและ
เอกสารสิ่งพิมพ ์ได้ทั้งหมด เพราะ ความสามารถในการอ่าน
และเขียน ไม่ไช่เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการรับรู้ข่าวสารจาก
ภายนอกเท่านั้นแต่ยังช่วยในการเก็บรักษาวิเคราะห์พัฒนา
ถ่ายทอดและสื่อสารข่าวสารข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดด้วย ด้วยความพระหนักในความสำคัญของ
การส่งเสริมการอ่าน ประเทศไทยได้ดำเนินการจัดตั้ง
ห้องสมุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457

 
 จนปัจจุบันมีห้องสมุดประชาชน 507 แห่ง
เป็นห้องสมุดระดับจังหวัด 72 แห่ง ระดับอำเภอ 403 แห่ง
และระดับตำบล 32 แห่ง .......ด้วยเหตุนี้ในปี 2534 ซึ่งเป็น


ปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ .....
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเนื่องด้วยงานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรริเริ่มโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมให้ ชุมชนได้มีห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้อย่างทั่วถึงและพิจารณาให้จังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เนื้อที่
 ที่ดินของวัดกลางบางปะกง เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 71 ตารางวา

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

งบประมาณ งบประมาณค่าดำเนินการรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

1. เงินงบประมาณสนับสนุนของรัฐบาล 1,250,000 บาท 

2. เงินสนับสนุนจากส่วนราชการ คณะสงฆ์ มูลนิธิ ภาคเอกชน บริษัท

......ห้างร้าน สมาคม......ชมรม และประชาชน จังหวัด
ฉะเชิง
เทรา 1,250,000 บาท 


เข้าชม : 2183
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางสมัคร
ที่อยู่ ชั้น 1
อาคารเทศบาลตำบลบางสมัคร เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
อ.ธัญญาลักษณ์: 089-9345363 
E-mail :
nudang_chan@hotmail.com
LINE:
กศน.ตำบลบางสมัคร

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin