09 ก.ค. 2563 ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด ภัทริมณ คลิก
09 ก.ค. 2563 ด่วนที่สุด(กศน.อำเภอบางปะกง)ขอเชิญประชุม ภัทริมณ คลิก
09 ก.ค. 2563 การกำหนดข้อตกลงฯ พิมพ์พรรณ คลิก
08 ก.ค. 2563 ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรี่เมี่ยม ระดับจังหวัด ชลธิชา คลิก
08 ก.ค. 2563 (เมืองฉะเชิงเทราและท่าตะเกียบ)กำหนดพื้นที่เป้าหมายการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื ชลธิชา คลิก
08 ก.ค. 2563 การรายงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (STEM) บุษยา คลิก
03 ก.ค. 2563 ขอประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E-Book อารยา คลิก
03 ก.ค. 2563 (แปลงยาว)ขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชลธิชา คลิก
03 ก.ค. 2563 ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้านภัย COVID-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 (เฉพาะ กศน.อำเภอแปลงยาว) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 รายงานการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย “Zave Zone No New Face” (YouthTube ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 (เอกสารเพิ่มเติม) การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) และการผ่อนคลายให้ ทิวารัตน์ คลิก
02 ก.ค. 2563 การจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนและอบรมประชาชน ประเด็นจำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน ไม่เ ชลธิชา คลิก
01 ก.ค. 2563 การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในส ฐิตารีย์ คลิก
01 ก.ค. 2563 ด่วยที่สุด การติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บุษยา คลิก
30 มิ.ย. 2563 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ ฯ พิมพ์พรรณ คลิก
29 มิ.ย. 2563 การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 254 ทิวารัตน์ คลิก
29 มิ.ย. 2563 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ทิวารัตน์ คลิก
29 มิ.ย. 2563 การยกเลิกการห้ามออกเคหสถานและการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตร ทิวารัตน์ คลิก
29 มิ.ย. 2563 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทิวารัตน์ คลิก
25 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด ภายใน 26 มิ.ย.63) การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิก ทิวารัตน์ คลิก
25 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด ภายใน 29 มิ.ย. 63) แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเส ทิวารัตน์ คลิก
23 มิ.ย. 2563 การปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน. ฐิตารีย์ คลิก
22 มิ.ย. 2563 บัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. พิมพ์พรรณ คลิก
22 มิ.ย. 2563 ตอบแบบสอบถาม พิมพ์พรรณ คลิก
22 มิ.ย. 2563 การประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ฐิตารีย์ คลิก
19 มิ.ย. 2563 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ชลธิชา คลิก
19 มิ.ย. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ฐิตารีย์ คลิก
18 มิ.ย. 2563 ขอแก้ไขรหังงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ผู้สูงอายุ บุษยา คลิก
18 มิ.ย. 2563 ขอแก้ไขรหัสงบประมาณ งบ EEC บุษยา คลิก
18 มิ.ย. 2563 (ราชสาส์น/บ้านโพธิ์/คลองเขื่อน/สนามชัยเขต)การพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน ชลธิชา คลิก
18 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ ชลธิชา คลิก
18 มิ.ย. 2563 ขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชลธิชา คลิก
18 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ โดย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวั ชลธิชา คลิก
17 มิ.ย. 2563 การรับสมัครคัดเลือกฯ พิมพ์พรรณ คลิก
17 มิ.ย. 2563 แนวทางการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดชีวิตเพื่อ ชลธิชา คลิก
16 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบ EEC โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบ EEC ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพร้อม ความต้องการการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ฐิตารีย์ คลิก
16 มิ.ย. 2563 คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด-19 ฐิตารีย์ คลิก
16 มิ.ย. 2563 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ฐิตารีย์ คลิก
16 มิ.ย. 2563 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
16 มิ.ย. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. (อัพเดต กำหนดการใหม่) ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน. โดยใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฯลฯ ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย บุษยา คลิก
15 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉ ทิวารัตน์ คลิก
15 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนา ทิวารัตน์ คลิก
15 มิ.ย. 2563 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่5 พิมพ์พรรณ คลิก
12 มิ.ย. 2563 รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภัทริมณ คลิก
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้ารับการอบรม (กศน.อำเภอบางคล้า) ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้ารับการอบรม (กศน.อำเภอท่าตะเกียบ) ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญผู้เข้ารับการอบรม (กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 แจ้งกำหนดการสอบและส่งข้อมูล การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2563 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน(เเบบล่าสุด) เกษณภา คลิก
10 มิ.ย. 2563 การจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ทิวารัตน์ คลิก
10 มิ.ย. 2563 การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทิวารัตน์ คลิก
09 มิ.ย. 2563 เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัล พิมพ์พรรณ คลิก
09 มิ.ย. 2563 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา พิมพ์พรรณ คลิก
09 มิ.ย. 2563 ขอเชิญประชุมติดตามระบบและการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Padriew Online ฐิตารีย์ คลิก
09 มิ.ย. 2563 การรายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนารสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บุษยา คลิก
08 มิ.ย. 2563 การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น ชลธิชา คลิก
05 มิ.ย. 2563 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. ฐิตารีย์ คลิก
05 มิ.ย. 2563 ขอเรียนเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ทิวารัตน์ คลิก
05 มิ.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐิตารีย์ คลิก
05 มิ.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค ภัทริมณ คลิก
05 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด)การเปิดให้บริการห้องสมุดประชนทุกประเภท ภัทริมณ คลิก
05 มิ.ย. 2563 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
05 มิ.ย. 2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครู กศน. ฐิตารีย์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาค 1/2563 บุษยา คลิก
04 มิ.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าหนังสือเรียน ภาค 1/2563 บุษยา คลิก
04 มิ.ย. 2563 การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ช่องทางการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอให้สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่ ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านการใช้แ ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรม สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำน ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทิวารัตน์ คลิก
04 มิ.ย. 2563 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการในการให้บริการในห้องสมุดประชาชนของผู้รับบริการและผู้ ภัทริมณ คลิก
04 มิ.ย. 2563 เมืองฉะเชิงเทรา : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (E-Exam) บุษยา คลิก
04 มิ.ย. 2563 พนมสารคาม :จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (E-Exam) บุษยา คลิก
04 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) (เฉพาะ กศน.อ.คลองเขื่อน , อ.สนามชัยเขต, อ.พนมสารคาม , อ.ราชสาส์น) การดำเนินกิจกรรมการปร ทิวารัตน์ คลิก
02 มิ.ย. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า ชลธิชา คลิก
02 มิ.ย. 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ภัทริมณ คลิก
02 มิ.ย. 2563 (กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) การใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบรวมเพื่อดำเนินการจัดตั้ง“ศูนย์เ ชลธิชา คลิก
02 มิ.ย. 2563 (กศน.อำเภอบ้านโพธิ์) การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพร ชลธิชา คลิก
02 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIET News อารยา คลิก
01 มิ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด ภายใน 16 มิถุนายน 2563) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด ทิวารัตน์ คลิก
01 มิ.ย. 2563 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ สำนักงาน กศน. บุษยา คลิก
29 พ.ค. 2563 ขอเชิยประชุม ฯ พิมพ์พรรณ คลิก
29 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ภัทริมณ คลิก
29 พ.ค. 2563 แจ้งผังออกอากาศรายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐิตารีย์ คลิก
29 พ.ค. 2563 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ ฐิตารีย์ คลิก
29 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
27 พ.ค. 2563 (อ.เมือง/อ.บางปะกง)การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital Library ภัทริมณ คลิก
27 พ.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร อารยา คลิก
26 พ.ค. 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ ฐิตารีย์ คลิก
26 พ.ค. 2563 แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
22 พ.ค. 2563 ขอข้อมูลข้าราชการ ฯ พิมพ์พรรณ คลิก
19 พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงาน พิมพ์พรรณ คลิก
19 พ.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล อารยา คลิก
18 พ.ค. 2563 แจ้งความประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ รุ่นที่ ๘ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ชลธิชา คลิก
18 พ.ค. 2563 จัดส่งคูปองการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ป ชลธิชา คลิก
18 พ.ค. 2563 การดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : ชลธิชา คลิก
18 พ.ค. 2563 การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พิมพ์พรรณ คลิก
18 พ.ค. 2563 เลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ทิวารัตน์ คลิก
16 พ.ค. 2563 ขอมอบสิทธิ์การเข้าเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
16 พ.ค. 2563 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงาน กศน.(เพิ่มเติม) ฐิตารีย์ คลิก
16 พ.ค. 2563 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบทเรียนออนไลน์รายวิชา ฐิตารีย์ คลิก
15 พ.ค. 2563 ขอเชิญประชุมผุู้ดูแลระบบและจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Padriew Online ฐิตารีย์ คลิก
15 พ.ค. 2563 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ ฐิตารีย์ คลิก
14 พ.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) การสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทิวารัตน์ คลิก
12 พ.ค. 2563 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป"(กลุ่มสุดฝั่ง) พิมพ์พรรณ คลิก
12 พ.ค. 2563 การจ้างเหมาบริการ งบอุดหนุน อรอุมา คลิก
12 พ.ค. 2563 การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ข ฐิตารีย์ คลิก
12 พ.ค. 2563 แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ฐิตารีย์ คลิก
12 พ.ค. 2563 การจ้างเหมาบริการ งบอุดหนุน อรอุมา คลิก
08 พ.ค. 2563 การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
08 พ.ค. 2563 ขอเชิญประชุมวางแผนจัดทำวิดีทัศน์รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ฐิตารีย์ คลิก
07 พ.ค. 2563 การดำเนินการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
05 พ.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ชณาภา คลิก
05 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพออนไลน์ ชลธิชา คลิก
05 พ.ค. 2563 กาตรวจไขว้ข้อมูลผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชณาภา คลิก
05 พ.ค. 2563 ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 25 ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ห ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชน ในสภาวะว ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 แจ้งแนวทางการประเมินสถานประกอบการ เพื่อรับรองมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 ทำเนียบเด็กและเยาวชนดีเด่น สำนักงาน กศน. ประจำปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผัน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ใ ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก ทิวารัตน์ คลิก
05 พ.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล บุษยา คลิก
01 พ.ค. 2563 การดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีก ฐิตารีย์ คลิก
01 พ.ค. 2563 กำหนดการประเมิน พิมพ์พรรณ คลิก
30 เม.ย. 2563 ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บุษยา คลิก
29 เม.ย. 2563 การคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พิมพ์พรรณ คลิก
29 เม.ย. 2563 ด่วนที่สุด แบบกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ กศน.อำเภอ ฐิตารีย์ คลิก
28 เม.ย. 2563 แก้ไขคำสั่งประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
27 เม.ย. 2563 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
27 เม.ย. 2563 กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฐิตารีย์ คลิก
27 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ ETV ติวเข้มออนไลน์ ฐิตารีย์ คลิก
24 เม.ย. 2563 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์พรรณ คลิก
24 เม.ย. 2563 ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
24 เม.ย. 2563 เชิญประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพออนไลน์ ชลธิชา คลิก
22 เม.ย. 2563 เชิญประชุมประจำเดือน (ออนไลน์) นรีกานต์ คลิก
21 เม.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
17 เม.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) การรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 แล ทิวารัตน์ คลิก
17 เม.ย. 2563 ประกาศผลการแข่งขัน กีฬา “กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5” ทิวารัตน์ คลิก
17 เม.ย. 2563 คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ทิวารัตน์ คลิก
17 เม.ย. 2563 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19” ทิวารัตน์ คลิก
17 เม.ย. 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความต้องการในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ทิวารัตน์ คลิก
17 เม.ย. 2563 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ทิวารัตน์ คลิก
16 เม.ย. 2563 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานประกอบการ ฐิตารีย์ คลิก
16 เม.ย. 2563 แจ้งการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาแบบออนไลน์ http://edu.nfe.go.th ชณาภา คลิก
15 เม.ย. 2563 ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ อารยา คลิก
15 เม.ย. 2563 ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ทิวารัตน์ คลิก
15 เม.ย. 2563 ขอแจ้งเลื่อนการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ฯ ทิวารัตน์ คลิก
15 เม.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทิวารัตน์ คลิก
15 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
15 เม.ย. 2563 รายงานผลการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย ฐิตารีย์ คลิก
15 เม.ย. 2563 แบบสอบถามการให้บริการของตัวแทนจำหน่ายสินค้าองค์การค้าของ สกสค. ฐิตารีย์ คลิก
15 เม.ย. 2563 คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง และ พิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร ทิวารัตน์ คลิก
15 เม.ย. 2563 การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทิวารัตน์ คลิก
15 เม.ย. 2563 ช่องทางการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ทิวารัตน์ คลิก
15 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข้อมูลของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทิวารัตน์ คลิก
14 เม.ย. 2563 การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์ก ชลธิชา คลิก
13 เม.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูล พิมพ์พรรณ คลิก
13 เม.ย. 2563 เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ชลธิชา คลิก
10 เม.ย. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ชณาภา คลิก
09 เม.ย. 2563 การให้ความอนุเคราะห์การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 ชณาภา คลิก
08 เม.ย. 2563 เลื่อนการประเมินคัดเลือก กศฯ.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม ภัทริมณ คลิก
08 เม.ย. 2563 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ภัทริมณ คลิก
08 เม.ย. 2563 จัดทำข้อมูล (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี) เกษณภา คลิก
08 เม.ย. 2563 การใช้ตราสัญลักษณ์ แบรนด์ กศน. สำหรับผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ของสำนักงาน กศน. ชลธิชา คลิก
08 เม.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บุษยา คลิก
08 เม.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ผลผลิตที่ 5 บุษยา คลิก
08 เม.ย. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ผลผลิตที่ 4 บุษยา คลิก
08 เม.ย. 2563 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ บุษยา คลิก
08 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชลธิชา คลิก
07 เม.ย. 2563 หลักเกณฑ์สำหรับให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก พิมพ์พรรณ คลิก
07 เม.ย. 2563 รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เกษณภา คลิก
07 เม.ย. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว” เพื่อสร้างความมั่นคงทา ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2563 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณี ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2563 เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้ม ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2563 การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการทำงานด้านการพัฒนาสังคม ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2563 (ด่วนที่สุด ภายใน 10 เมษายน 2563) รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องก ทิวารัตน์ คลิก
02 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ แบบทดสอบความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อารยา คลิก
01 เม.ย. 2563 เผยแพร่แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ชลธิชา คลิก
31 มี.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) ขอให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ทิวารัตน์ คลิก
31 มี.ค. 2563 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
31 มี.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร บุษยา คลิก
31 มี.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผ่านระบบ DMIS ภัทริมณ คลิก
31 มี.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ บุษยา คลิก
31 มี.ค. 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล บุษยา คลิก