27 มิ.ย. 2560 แจ้งกศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฐิตารีย์ คลิก
27 มิ.ย. 2560 ขอส่งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ฐิตารีย์ คลิก
27 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลงกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ประจำปี 2560 พัชราภรณ์ คลิก
23 มิ.ย. 2560 ปฏิทินการนิเทศติดตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๖๐ ชลธิชา คลิก
22 มิ.ย. 2560 ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ พัชราภรณ์ คลิก
19 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
16 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางคล้า/แปลงยาว/สนามชัยเขต บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2560 การส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกษณภา คลิก
15 มิ.ย. 2560 การสัมมนาและประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560 ภัทริมณ คลิก
14 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอพนมสารคาม/กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว/กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
14 มิ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์ร่มบริจาคทรัพย์เป็นกองทุนให้บุตรพนักงานราชการ พัชราภรณ์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(บางปะกง) พิมพ์พรรณ คลิก
13 มิ.ย. 2560 (เอกสารเพิ่มเติม) ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรี ทิวารัตน์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ทิวารัตน์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 การดำเนินโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า : กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทา ทิวารัตน์ คลิก
13 มิ.ย. 2560 จัดสรรค่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บุษยา คลิก
12 มิ.ย. 2560 เรียน ผอ.กศน.อำเภอราชสาส์น/พนมสารคาม เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ภัทริมณ คลิก
12 มิ.ย. 2560 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่าน ระบบ Smart Phone ภัทริมณ คลิก
12 มิ.ย. 2560 การดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ต่อ) ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2560 การดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2560 การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ระยะที่ 2 ฐิตารีย์ คลิก
12 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอท่าตะเกียบ/คลองเขื่อน/ราชสาส์น บุษยา คลิก
09 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด!!!! ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประม ไอยวรินทร์ คลิก
09 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอเมือง/บ้านโพธิ์/พนมสารคาม/บางน้ำเปรี้ยว บุษยา คลิก
07 มิ.ย. 2560 รายการโอนเงิน 7/6/60 วันทนา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอราชสาส์น บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอแปลงยาว บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางคล้า บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ตอบแบบสอบถาม พิมพ์พรรณ คลิก
06 มิ.ย. 2560 ขอยกเลิการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ EIS และ LIB ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENet ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด เรื่องขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล "หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.สนามชัยเขต เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.ราชสาส์น เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.เมืองฉะเชิงเทรา เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.พนมสารคาม เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.แปลงยาว เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.บ้านโพธิ์ เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.บางปะกง เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.บางน้ำเปรี้ยว เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.บางคล้า เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.ท่าตะเกียบ เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 ด่วนมาก แจ้งอ.คลองเขื่อน เรื่องโครงการจัดการศึกษาทางไกล ฯหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
06 มิ.ย. 2560 เชิญร่วมโครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน อัจฉรา คลิก
05 มิ.ย. 2560 เชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวดตามโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 256 ทิวารัตน์ คลิก
05 มิ.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญต่อส่วนราชการสำนักงานปลั ทิวารัตน์ คลิก
05 มิ.ย. 2560 แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาครู กศน.ตำบล ต้นแบบการสอนฯ (ฺBoot Camp)บางน้ำเปรี้ยว, ฐิตารีย์ คลิก
05 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ อารยา คลิก
05 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อารยา คลิก
05 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง อารยา คลิก
05 มิ.ย. 2560 กศน.อ.ท่าตะเกียบ บุษยา คลิก
05 มิ.ย. 2560 กศน.อ.สนามชัยเขต บุษยา คลิก
05 มิ.ย. 2560 (เอกสารเพิ่มเติม) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 และการ ทิวารัตน์ คลิก
05 มิ.ย. 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 และการดำเนินงานปีการศึกษ ทิวารัตน์ คลิก
05 มิ.ย. 2560 การจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
01 มิ.ย. 2560 เชิญประชุม (อ.เมืองฉะเชิงเทรา/บางปะกง/แปลงยาว) ชลธิชา คลิก
01 มิ.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๖๐ ชลธิชา คลิก
31 พ.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค วันทนา คลิก
31 พ.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
31 พ.ค. 2560 รายการโอนเงิน 31/5/60 วันทนา คลิก
31 พ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการสูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดประจำปีงบประมาณ ภัทริมณ คลิก
31 พ.ค. 2560 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560 พัชราภรณ์ คลิก
29 พ.ค. 2560 แนวทางการป้องกันการติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) อารยา คลิก
26 พ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 4 ส่งเสริมการรู้หนังสือ บุษยา คลิก
26 พ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
26 พ.ค. 2560 ติดตามการใช้คู่มือการสร้างแบบทดสอบฯ ฐิตารีย์ คลิก
26 พ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการสอบและส่งข้อมูล การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฐิตารีย์ คลิก
26 พ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฐิตารีย์ คลิก
26 พ.ค. 2560 กศน.อำเภอคลองเขื่อน บุษยา คลิก
26 พ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 5 ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
26 พ.ค. 2560 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
26 พ.ค. 2560 ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ทิวารัตน์ คลิก
25 พ.ค. 2560 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา และอบรมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเพื่อการส่งเสริมกา ภัทริมณ คลิก
24 พ.ค. 2560 เชิญประชุมประจำเดือน พัชราภรณ์ คลิก
23 พ.ค. 2560 การอบรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุณคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พัชราภรณ์ คลิก
23 พ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการงานพิธีถวายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พัชราภรณ์ คลิก
23 พ.ค. 2560 โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ทิวารัตน์ คลิก
23 พ.ค. 2560 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย พัชราภรณ์ คลิก
23 พ.ค. 2560 ขอเชิญมีส่วนร่วมจัดพิมพ์หนังสือ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเ พัชราภรณ์ คลิก
22 พ.ค. 2560 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอไม้จันทร์พระราชทาน อัจฉรา คลิก
22 พ.ค. 2560 การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 1/60 ฐิตารีย์ คลิก
22 พ.ค. 2560 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ฐิตารีย์ คลิก
22 พ.ค. 2560 สำรวจข้อมูลผู้สมัครเรียนจำนวนกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย1-60 ฐิตารีย์ คลิก
22 พ.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
22 พ.ค. 2560 รายการโอนเงิน 19/5/60 วันทนา คลิก
22 พ.ค. 2560 การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ บุษยา คลิก
22 พ.ค. 2560 การอัพโหลดข้อมูล น.ศ.และการตรวจไขว้ข้อมูลรายบุคคล ภาคเรียนที่1/2560 แก้ไขใหม่ ชณาภา คลิก
19 พ.ค. 2560 การอัพโหลดข้อมูล น.ศ.และการตรวจไขว้ข้อมูลรายบุคคล ภาคเรียนที่1/2560 ชณาภา คลิก
19 พ.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
19 พ.ค. 2560 สำรวจความต้องการสื่อการจัดการเรียนรู้ ภาค 1/2560 บุษยา คลิก
16 พ.ค. 2560 รายงานการเข้าร่วมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำรับเด็กในประเ นรีกานต์ คลิก
15 พ.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
15 พ.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก