28 เม.ย. 2560 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
28 เม.ย. 2560 รายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค วันทนา คลิก
27 เม.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่4 ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
26 เม.ย. 2560 รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
21 เม.ย. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
21 เม.ย. 2560 ด่วนที่สุด แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม ฐิตารีย์ คลิก
21 เม.ย. 2560 แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
19 เม.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่4 ไตรมาส 3-4 บุษยา คลิก
19 เม.ย. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
19 เม.ย. 2560 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฐิตารีย์ คลิก
19 เม.ย. 2560 ชุดวิชาเลือกบังคับ ฐิตารีย์ คลิก
19 เม.ย. 2560 การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิมพ์พรรณ คลิก
19 เม.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ไตรมาส3-4 (หนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล) บุษยา คลิก
19 เม.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ไตรมาส3-4 (หนังสือ สื่อ ห้องสมุด) บุษยา คลิก
18 เม.ย. 2560 การดำเนินการลงทะเบียนและจัดการปรเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.อำเภอ ฐิตารีย์ คลิก
18 เม.ย. 2560 ขยายเวลาการดำเนินการลงทะเบียนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฐิตารีย์ คลิก
18 เม.ย. 2560 การพัฒนาและฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ห้อ ภัทริมณ คลิก
18 เม.ย. 2560 ให้ครู กศน.ตำบลชี้แจงเหตุผลการไม่เข้ารับการประเมินฯ(เฉพาะบางปะกง) พิมพ์พรรณ คลิก
18 เม.ย. 2560 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พัชราภรณ์ คลิก
11 เม.ย. 2560 การประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปี 2560 (ด่วนที่สุด) อัจฉรา คลิก
11 เม.ย. 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรธรรมชาติ (บ้านโพธิ์) อัจฉรา คลิก
11 เม.ย. 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรธรรมชาติ (เมือง,บ้านโพธิ์) อัจฉรา คลิก
07 เม.ย. 2560 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ของหนังสือเรียน กศน ฐิตารีย์ คลิก
07 เม.ย. 2560 แจ้งขยายเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (ทุกอำเภอ) ฐิตารีย์ คลิก
07 เม.ย. 2560 แจ้งขยายเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (กศน.อำเภอเมือง) ฐิตารีย์ คลิก
07 เม.ย. 2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้่รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ศศิวิมล คลิก
07 เม.ย. 2560 ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2560 รายการโอนเงิน วันทนา คลิก
07 เม.ย. 2560 (เพิ่มเติมเอกสาร) การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดีเด่น ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2560 การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำ ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2560 (เพิ่มเติมเอกสาร) ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณใ ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรง ทิวารัตน์ คลิก
07 เม.ย. 2560 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
05 เม.ย. 2560 แบบรายงานการจัดพิธีเปิดโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ภัทริมณ คลิก
05 เม.ย. 2560 ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพื่อรับการยกย่องเป็นประพฤติปฏิบัติตน(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
05 เม.ย. 2560 ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพื่อรับการยกย่องเป็นประพฤติปฏิบัติตน พิมพ์พรรณ คลิก
05 เม.ย. 2560 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พัชราภรณ์ คลิก
05 เม.ย. 2560 การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
04 เม.ย. 2560 การตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชณาภา คลิก
04 เม.ย. 2560 ด่วนมาก สำรวจการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ฐิตารีย์ คลิก
04 เม.ย. 2560 ติดตามสาเหตุ นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขาดสอบ(กศน.อ.เมืองฉะเชิงเทรา/บางปะกง) ชลธิชา คลิก
31 มี.ค. 2560 รายชื่อ กศน.อำเภอ ที่ยังไม่ได้ส่ง รายชื่อ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล ภัทริมณ คลิก
24 มี.ค. 2560 การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (กก.ศส.ปชจ.) ภัทริมณ คลิก
24 มี.ค. 2560 การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน(ต่อ) อัจฉรา คลิก
24 มี.ค. 2560 การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน อัจฉรา คลิก
24 มี.ค. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2560 อัจฉรา คลิก
24 มี.ค. 2560 ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การทรงงานในรัชกาลที่ 10 อัจฉรา คลิก
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560 " (2017 Global ชลธิชา คลิก
23 มี.ค. 2560 ดำเนินการตรวจประเมินขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ทิวารัตน์ คลิก
22 มี.ค. 2560 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 และแนวทางการจัดทำแผน ชลธิชา คลิก
22 มี.ค. 2560 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) พิมพ์พรรณ คลิก
22 มี.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 22/3/60 วันทนา คลิก
21 มี.ค. 2560 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบแผนการเรียนรู้รายบุคคล (กศน.อำเภอบ้านโพ ฐิตารีย์ คลิก
21 มี.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 16/3/60 วันทนา คลิก
20 มี.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
20 มี.ค. 2560 กศน.อำเภอพนมสารคาม บุษยา คลิก
20 มี.ค. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
20 มี.ค. 2560 กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว บุษยา คลิก
20 มี.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเชต บุษยา คลิก
20 มี.ค. 2560 ด่วนที่สุด การขออัตราจ้างเหมาบริการ บุษยา คลิก
17 มี.ค. 2560 การทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลนอก อรอุมา คลิก
17 มี.ค. 2560 การกำหนดวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ พัชราภรณ์ คลิก
17 มี.ค. 2560 การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยรายวิชาเลือกการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฐิตารีย์ คลิก
17 มี.ค. 2560 เรื่อง เชิญประชุมประจำเดิอน คร้งที่3/2560 พัชราภรณ์ คลิก
16 มี.ค. 2560 ประชุมแนวทางการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปี ๒๕๖๐ (บรรณารักษ์สัญจร) ภัทริมณ คลิก
16 มี.ค. 2560 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ภัทริมณ คลิก
15 มี.ค. 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
15 มี.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค วันทนา คลิก
15 มี.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
15 มี.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
14 มี.ค. 2560 ขอความร่วมมือจัดสอบปลายภาคนักศึกษาทางไกล (ต่อ) ฐิตารีย์ คลิก
14 มี.ค. 2560 ขอความร่วมมือจัดสอบปลายภาคนักศึกษาทางไกล (บางน้ำเปรี้ยว,พนมสารคาม,บางปะกง,สนามชัยเขต,เมืองฉะเชิงเทรา ฐิตารีย์ คลิก
14 มี.ค. 2560 ขอเชิญอบรมปฏิบัติการพัฒนาครู ด้านการผลิตสื่อและการเขียนข่าว(อำเภอบ้านโพธิ์,เมือง,พนมสารคาม,บางน้ำเปร ฐิตารีย์ คลิก
14 มี.ค. 2560 แบบประเมินพนักงานราชการนักจัดการงานทั่วไป(แก้ไข) พิมพ์พรรณ คลิก
14 มี.ค. 2560 การจัดทำสรุปและจัดทำคลิปวีดีโอผู้ประสบความสำเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับอำเภอ ชณาภา คลิก
14 มี.ค. 2560 รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ประจำปี 2560 ชณาภา คลิก
14 มี.ค. 2560 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2559 พัชราภรณ์ คลิก
14 มี.ค. 2560 แบบประเมินพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
13 มี.ค. 2560 ส่งคืนต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เมืองฉะเชิงเ ชลธิชา คลิก
10 มี.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการเทียบระดับการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
10 มี.ค. 2560 การจัดซื้อหลักฐานการศึกษาของเทียบระดับการศึกษา ฐิตารีย์ คลิก
10 มี.ค. 2560 แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ฐิตารีย์ คลิก
10 มี.ค. 2560 การเปิดระบบการสอบด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)ภาคเรียนที่ 2/559 ฐิตารีย์ คลิก
08 มี.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทิวารัตน์ คลิก
08 มี.ค. 2560 รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ป อัจฉรา คลิก
08 มี.ค. 2560 แจ้งแผนการนิเทศ อัจฉรา คลิก
07 มี.ค. 2560 แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
07 มี.ค. 2560 การออกข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิ ชลธิชา คลิก
03 มี.ค. 2560 การคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จจากการอบรมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับอำเภอ ชณาภา คลิก
03 มี.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 2/3/60 วันทนา คลิก
02 มี.ค. 2560 ประกาศสำนักงาน กศน.เรื่องรายชื่อนักศึกษา กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัดปีการศึกษา 2559 (กศน.อำเภอเมืองฉะเชิ ฐิตารีย์ คลิก
02 มี.ค. 2560 ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ.ศ. 2548 และผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 (ปรับปรุง) พ.ศ.2555 ฐิตารีย์ คลิก
02 มี.ค. 2560 การจัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ฐิตารีย์ คลิก
02 มี.ค. 2560 ให้ชะลอการดำเนินงานการจัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน. ฐิตารีย์ คลิก
01 มี.ค. 2560 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นของที่ระลึกที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (ต่อ) อัจฉรา คลิก
01 มี.ค. 2560 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสินค้าทางวัฒนะรรมเพื่อเป็นของที่ระลึกที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบป อัจฉรา คลิก
01 มี.ค. 2560 ขอเชิญศึกษาดูงาน อัจฉรา คลิก
01 มี.ค. 2560 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อัจฉรา คลิก
01 มี.ค. 2560 การรายงานการฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อัจฉรา คลิก
01 มี.ค. 2560 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒ อัจฉรา คลิก