15 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 (เฉพาะ กศน.อ.สนามชัยเขต / พนมสารคาม / เมือง) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบและก ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) พิมพ์พรรณ คลิก
15 ส.ค. 2560 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวั ทิวารัตน์ คลิก
15 ส.ค. 2560 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวั บุษยา คลิก
15 ส.ค. 2560 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 60 (งบเงินอุดหนุน) บุษยา คลิก
15 ส.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 10/8/60 วันทนา คลิก
15 ส.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
15 ส.ค. 2560 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” ทิวารัตน์ คลิก
10 ส.ค. 2560 ส่งต่อเด็กพิการเพื่อเข้ารับการบริการทางการศึกษา(เมือง/คลองเขื่อน/สนามชัยเขต/บ้านโพธิ์/ท่าตะเกียบ/บาง ชลธิชา คลิก
10 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบ DMIS60 บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา(กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ศศิวิมล คลิก
09 ส.ค. 2560 ส่งประกาศสำนักงานส่งเสริมกาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา บุษยา คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิมพ์พรรณ คลิก
09 ส.ค. 2560 ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เกษณภา คลิก
09 ส.ค. 2560 รายวิชาเลือกที่กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เกษณภา คลิก
09 ส.ค. 2560 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 งบลงทุน บุษยา คลิก
08 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, พนมสารคาม อารยา คลิก
08 ส.ค. 2560 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 ส่งประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พิมพ์พรรณ คลิก
04 ส.ค. 2560 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ทิวารัตน์ คลิก
04 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทิวารัตน์ คลิก
04 ส.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ บุษยา คลิก
04 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอสนามชัยเขต บุษยา คลิก
04 ส.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
03 ส.ค. 2560 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน บุษยา คลิก
02 ส.ค. 2560 ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดสอบประเมินเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ฐิตารีย์ คลิก
01 ส.ค. 2560 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (เมือง/บางปะกง) ชลธิชา คลิก
31 ก.ค. 2560 การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (บางปะกง , พนมสารคาม) ศศิวิมล คลิก
31 ก.ค. 2560 ประชุมแนวทางการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปี ๒๕๖๐ (บรรณารักษ์สัญจร) ภัทริมณ คลิก
26 ก.ค. 2560 แจ้ง กศน.อ.บางน้ำเปรี้ยว เรื่องแจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรม ชณาภา คลิก
26 ก.ค. 2560 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น NFE Brief ชณาภา คลิก
25 ก.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
24 ก.ค. 2560 เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2560 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2560 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ทิวารัตน์ คลิก
24 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและข้อมูลจัดนิทรรศการ(แปลงยาว,ราชสาส์น) ชลธิชา คลิก
21 ก.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน 20/7/60 วันทนา คลิก
21 ก.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
21 ก.ค. 2560 รายการจ่ายค่าสาธารณูปโภค วันทนา คลิก
19 ก.ค. 2560 มอบหนังสือบริจาคจากบริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด ภัทริมณ คลิก
19 ก.ค. 2560 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบปี 2560 ภัทริมณ คลิก
18 ก.ค. 2560 การคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน ภัทริมณ คลิก
18 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลงการดำนเนินงานการลงทะเบียนและจัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา 2/2560 ฐิตารีย์ คลิก
18 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ Home Por Young Talent (ทวิภาคี) ฐิตารีย์ คลิก
18 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ชณาภา คลิก
18 ก.ค. 2560 การจัดทำข้อมูลทำเนียบผู้ผ่านการอบรม/กิจกรรมภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปี 2560 ชณาภา คลิก
17 ก.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
17 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อารยา คลิก
17 ก.ค. 2560 แต่งตั้งคณะทำงานปรับเกณฑ์การประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (ด่วน) ศศิวิมล คลิก
14 ก.ค. 2560 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ฐิตารีย์ คลิก
14 ก.ค. 2560 ขยายเวลาและแจ้งการเข้าระบบบันทึกข้อมูลการประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.เป็นรายภาค ฐิตารีย์ คลิก
14 ก.ค. 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก 1/2560 ฐิตารีย์ คลิก
14 ก.ค. 2560 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องมนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (ด่วนที่สุด) ทิวารัตน์ คลิก
14 ก.ค. 2560 การจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรง ทิวารัตน์ คลิก
14 ก.ค. 2560 เชิญเข้าร่วมโครงการ“การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติสำหรับคนพิการ” ชลธิชา คลิก
12 ก.ค. 2560 ระเบียบวาระการประชุม พัชราภรณ์ คลิก
11 ก.ค. 2560 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) ศศิวิมล คลิก
07 ก.ค. 2560 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ทิวารัตน์ คลิก
07 ก.ค. 2560 การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
07 ก.ค. 2560 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560 ทิวารัตน์ คลิก
07 ก.ค. 2560 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2561 ทิวารัตน์ คลิก
07 ก.ค. 2560 ขอเชิญร่วมสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทิวารัตน์ คลิก
06 ก.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียน 1/60 บุษยา คลิก
06 ก.ค. 2560 สำรวจความพร้อมและความต้องการ โครงการ“การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติสำหรับคนพิการ” ชลธิชา คลิก
05 ก.ค. 2560 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 20/2560 พัชราภรณ์ คลิก
05 ก.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ค่าวัสดุครูสอนคนพิการ บุษยา คลิก
04 ก.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค วันทนา คลิก
04 ก.ค. 2560 แจ้งรายการจ่ายตรงค่าวัสดุ ผ่าน PO วันทนา คลิก
04 ก.ค. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
04 ก.ค. 2560 เชิญประชุมประจำเดือน พัชราภรณ์ คลิก
04 ก.ค. 2560 ด่วนที่สุด!!! เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พัชราภรณ์ คลิก
04 ก.ค. 2560 สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ปวช.) เมือง/บางปะกง ชลธิชา คลิก
04 ก.ค. 2560 (ต่อ)การคัดเลือกผู้ประกวดวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี2560 ศศิวิมล คลิก
04 ก.ค. 2560 การออกข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เกษณภา คลิก
04 ก.ค. 2560 การคัดเลือกผู้ประกวดวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี2560 ศศิวิมล คลิก
30 มิ.ย. 2560 (ด่วน)การดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ภัทริมณ คลิก
29 มิ.ย. 2560 การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ทิวารัตน์ คลิก
29 มิ.ย. 2560 แจ้งอ.แปลงยาว เรื่องแจ้งบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ในการประมวลผลข้อมูล ฐิตารีย์ คลิก
29 มิ.ย. 2560 แจ้งอำเภอบางปะกง,บางน้ำเปรี้ยวและบ้านโพธิ์ เรื่องแจ้งราชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบว ฐิตารีย์ คลิก
28 มิ.ย. 2560 แนวทางการของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (งบกลาง) บุษยา คลิก
27 มิ.ย. 2560 แจ้งกศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฐิตารีย์ คลิก
27 มิ.ย. 2560 ขอส่งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ฐิตารีย์ คลิก
27 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลงกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ประจำปี 2560 พัชราภรณ์ คลิก
23 มิ.ย. 2560 ปฏิทินการนิเทศติดตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๖๐ ชลธิชา คลิก
22 มิ.ย. 2560 ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ พัชราภรณ์ คลิก
19 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางปะกง บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 แจ้งรายการโอนเงิน วันทนา คลิก
16 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอบางคล้า/แปลงยาว/สนามชัยเขต บุษยา คลิก
16 มิ.ย. 2560 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชณาภา คลิก
15 มิ.ย. 2560 การส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกษณภา คลิก
15 มิ.ย. 2560 การสัมมนาและประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุทธศักราช 2560 ภัทริมณ คลิก