24 มี.ค. 2563 ขอส่งคืนงบประมาณ กศน.อำเภทท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ คลิก
24 มี.ค. 2563 ส่งรายชื่อจ่างเหมาบริการ เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
16 ธ.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ คลองเขื่อน คลิก
09 ธ.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ คลองเขื่อน คลิก
20 พ.ย. 2562 ขอส่งข้อมูลการสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม คลองเขื่อน คลิก
28 มิ.ย. 2562 รายงานการบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ คลองเขื่อน คลิก
18 ก.พ. 2562 สำรวจอัตรากำลังภาครัฐ คลองเขื่อน คลิก
11 ธ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ คลองเขื่อน คลิก
13 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ คลองเขื่อน คลิก
29 ต.ค. 2561 รายงานการรับการส่งเสริมสนับสนุน กศ.ของส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย คลองเขื่อน คลิก
06 ก.ย. 2561 แบบตอบรับประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานฯ บางปะกง คลิก
12 ก.ค. 2561 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษากับการแนะแนว แปลงยาว คลิก
28 มี.ค. 2561 บัญชีความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาเพื่อกำหนดกลุ่มวิชา บางปะกง คลิก
16 มี.ค. 2561 ส่งแบบสำรวจรายชื่อลูกจ้างเหมาฯ บางปะกง คลิก
13 มี.ค. 2561 รายงานไทยนิยม ยั่งยืน คลองเขื่อน คลิก
09 มี.ค. 2561 แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค คลองเขื่อน คลิก
11 ส.ค. 2560 ขอส่งคืนงบประมาณ ท่าตะเกียบ คลิก
10 ส.ค. 2560 ส่งคืนเงินงบปร&# คลองเขื่อน คลิก
09 ส.ค. 2560 ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ ท่าตะเกียบ คลิก
09 ส.ค. 2560 ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ ท่าตะเกียบ คลิก
09 ส.ค. 2560 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ อำเภอคลองเขื่อน คลองเขื่อน คลิก
05 ก.ค. 2560 รายงานผลการปฏิ&# คลองเขื่อน คลิก
12 มิ.ย. 2560 การจัดหา ครู ศรช. ท่าตะเกียบ คลิก
09 มิ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิ&# คลองเขื่อน คลิก
06 มิ.ย. 2560 สำรวจความต้องการสื่อการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พนมสารคาม คลิก
06 มิ.ย. 2560 สำรวจความต้องก&# คลองเขื่อน คลิก
26 พ.ค. 2560 การขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศฯ บางปะกง คลิก
19 พ.ค. 2560 การสำรวจข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ทำสำเร็จ บางปะกง คลิก
19 พ.ค. 2560 ส่งแบบรายงานแผนการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือ บางปะกง คลิก
15 พ.ค. 2560 ขออนุญาตลาพักผ่อน ท่าตะเกียบ คลิก
05 พ.ค. 2560 (แก้ไข) รายงานผลก คลองเขื่อน คลิก
25 เม.ย. 2560 แผนการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม แปลงยาว คลิก
07 เม.ย. 2560 แบบประเมินความ&# คลองเขื่อน คลิก
31 มี.ค. 2560 แบบรายงานข้อมูลผู้ประสบความสำเร็จในการนำความรู้จากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน กศน.ตำบล ท่าตะเกีย ท่าตะเกียบ คลิก
14 มี.ค. 2560 กศน.แปลงยาวขอตำแหน่งครู กศน.แทนตำแหน่งที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน แปลงยาว คลิก
10 มี.ค. 2560 แบบขอเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2560 พนมสารคาม คลิก
07 มี.ค. 2560 กศน.อ.แปลงยาว ส่งคัดเลือก บุคคล ดีเด่น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระดับอำเภอ แปลงยาว คลิก
07 มี.ค. 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ สปง.301 คลองเขื่อน คลิก
08 ก.พ. 2560 ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกล บางปะกง คลิก
07 ก.พ. 2560 รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ สปง.301 คลองเขื่อน คลิก
06 ก.พ. 2560 สำรวจข้อมูลเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) พนมสารคาม คลิก
03 ก.พ. 2560 ส่งแบบสำรวจข้อมูลเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน คลองเขื่อน คลิก
20 ธ.ค. 2559 ทำเนียบศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ คลิก
10 พ.ย. 2559 แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางการ พ.ศ.2558 พนมสารคาม คลิก
07 พ.ย. 2559 ขอรายชื่อผู้ประสานงาน โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
07 พ.ย. 2559 ส่งรายชื่อ ผู้ประสานงาน โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ราชสาส์น คลิก
04 พ.ย. 2559 แบบรายงานการมอบอำนาจ เดือน ตุลาคม 2559 (งานบุคลากร) คลองเขื่อน คลิก
04 พ.ย. 2559 ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คลองเขื่อน คลิก
03 พ.ย. 2559 ตารางแสดงความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ บางคล้า คลิก
31 ต.ค. 2559 ตารางแสดงความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ คลองเขื่อน คลิก
18 ต.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับ เอกสารและสื่อ multimedia ประกอบการอบรมวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนเรียนรู้รายบ พนมสารคาม คลิก
07 ก.ย. 2559 เรื่องผู้ปฏิณญ&# ท่าตะเกียบ คลิก
05 ก.ย. 2559 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อการสอนดิจิตอลสำหรับครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน. พนมสารคาม คลิก
05 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พนมสารคาม คลิก
31 ส.ค. 2559 ขอเชิญประชุมสัมมนาสภาพการดำเนินงานการวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ บางคล้า คลิก
31 ส.ค. 2559 สำรวจใบประกอบวิชาชีพ บางปะกง คลิก
31 ส.ค. 2559 สำรวจใบประกอบวิชาชีพ ท่าตะเกียบ คลิก
26 ส.ค. 2559 ใบอนุญาตประกอบ&# เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
25 ส.ค. 2559 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจสภาพปัญหาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
24 ส.ค. 2559 สำรวจใบประกอบวิชาชีพครู กศน.คลองเขื่อน คลองเขื่อน คลิก
02 ส.ค. 2559 ส่งหน้าขออนุมัติโครงการ (พี่ทิพย์) ท่าตะเกียบ คลิก
27 ก.ค. 2559 ตอบรับเข้าร่วมโครงการขยายผลอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ท่าตะเกียบ คลิก
25 ก.ค. 2559 ส่งพี่ทิพย์ค่ะ งานการเงินค่ะ ราชสาส์น คลิก
25 ก.ค. 2559 ขอยืมเงืนทดลอง (ส่งพี่ทิพย์การเงินค่ะ) ราชสาส์น คลิก
25 ก.ค. 2559 แบบตอบรับโครงการขยายผลการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พนมสารคาม คลิก
22 ก.ค. 2559 เอกสารแนบท้ายเงินยืมค่ะ บางคล้า คลิก
22 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนองาน บางปะกง คลิก
13 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริม ค่านิยมหลัก 12 ประการ พนมสารคาม คลิก
08 ก.ค. 2559 แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน คลองเขื่อน คลิก
05 ก.ค. 2559 รายงานการดำเนินงานค่านิยมหลัก 12 ประการ พนมสารคาม คลิก
05 ก.ค. 2559 รายงานการดำเนินงานค่านิยมหลัก 12 ประการ พนมสารคาม คลิก
04 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับ ราชสาส์น คลิก
04 ก.ค. 2559 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอพนมสารคาม พนมสารคาม คลิก
04 ก.ค. 2559 ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิตอลชุมชน คลองเขื่อน คลิก
04 ก.ค. 2559 ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ ท่าตะเกียบ คลิก
04 ก.ค. 2559 หนังสือตอบรับ เมืองฉะเชิงเทรา คลิก
04 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมบุคลการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิตอลชุมชน บางปะกง คลิก
04 ก.ค. 2559 แบบตอบรับโครงการอบรมศูนย์ดิจิทอลชุมชน บางคล้า คลิก
04 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโพธิ์ คลิก
04 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สนามชัยเขต คลิก
04 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน บางน้ำเปรี้ยว คลิก
04 ก.ค. 2559 แบบตอบรับโครงการอบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน แปลงยาว คลิก
01 ก.ค. 2559 แบบรายงานการจัดทำบัญชีครัวเรือน ไตรมาส 3 คลองเขื่อน คลิก
28 มิ.ย. 2559 ค่านิยมหลัก 12 ปรการ พนมสารคาม คลิก
28 มิ.ย. 2559 ค่านิยมหลัก 12 ปรการ พนมสารคาม คลิก
27 มิ.ย. 2559 กศน.อำเภอพนมสารคาม รายงานผลการตรวจยาเสพติด พนมสารคาม คลิก
21 มิ.ย. 2559 รายงานการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริม ค่านิยมหลัก 12 ประการ พนมสารคาม คลิก
21 มิ.ย. 2559 รายงานการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริม ค่านิยมหลัก 12 ประการ พนมสารคาม คลิก
21 มิ.ย. 2559 รายงานการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริม ค่านิยมหลัก 12 ประการ พนมสารคาม คลิก
16 มิ.ย. 2559 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล พนมสารคาม คลิก
16 มิ.ย. 2559 ตอบรับงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 คลองเขื่อน คลิก
15 มิ.ย. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ บางคล้า คลิก
15 มิ.ย. 2559 ตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ ท่าตะเกียบ คลิก
15 มิ.ย. 2559 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ราชสาส์น คลิก
15 มิ.ย. 2559 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คลองเขื่อน คลิก
14 มิ.ย. 2559 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สนามชัยเขต คลิก
14 มิ.ย. 2559 ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ ๘' สนามชัยเขต คลิก
10 มิ.ย. 2559 กศน.อำเภอพนมสารคาม ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พนมสารคาม คลิก
10 มิ.ย. 2559 ส่งรายงานจำนวนผู้รับชม ETV ทางเวบไซต์ บางปะกง คลิก
10 มิ.ย. 2559 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชสาส์น คลิก