[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

 
     อบรมครู ทหาร
             แนวทางการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
            
 แผนการสอนแบบไตรมิติ
                แผนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
                
 แผนภาษาอังกฤษ ม.ต้น
                แผนวิชาภาษาไทย ม.ต้น
                แผนวิชาทักษะการเรียนรู้
                แผนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
                แผนวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 
   
                           สื่อวิดีโอการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
                           สื่อวิดีโอการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2                      
             แผนการสอน  14  รายวิชา
                 - วิชาการพัฒนาอาชีพ
                 -
วิชาคณิตศาสตร์
                 -
วิชาช่องทางอาชีพ
                 -
วิชาทักษะการเรียนรู้
                 -
วิชาทักษะอาชีพ
                 -
วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
                 -
วิชาภาษาไทย
                 -
วิชาภาษาอังกฤษ
                 -
วิชาวิทยาศาสตร์
                 -
วิชาศาสนา หน้าที่พลเมือง
                 -
วิชาศิลปศึกษา
                 -
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
                 -
วิชาสังคมศึกษา
                 -
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
                 -
เอกสารอื่นๆ   
     การจัดการเรียนรู้ทหาร กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
     
แผนการสอน
     
สรุปหลักสูตร  51 
 


เข้าชม : 15440
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง