เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ผู้ว่าฯแปดริ้ว เปิดงาน มหกรรมอาชีพและส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเข้าสู่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2561


 ผู้ว่าฯแปดริ้ว เปิดงาน มหกรรมอาชีพและส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเข้าสู่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา

      
  

          นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดงาน  มหกรรมอาชีพและส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเข้าสู่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  และมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหาร กศน.อำเภอ  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

          นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานฝ่ายจัดงาน ได้ดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีการประกาศให้ปี พ.ศ. 2552  ถึงปี พ.ศ. 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน และวันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน  รวมทั้งนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)  ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองในเชิงพาณิชย์ที่สามารถพัฒนาในด้านระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี  ตั้งแต่ระดับ
รากหญ้าไปจนถึงระดับประเทศ  

การจัดงาน“มหกรรมอาชีพและส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเข้าสู่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่  ให้สามารถดูแลตัวเองได้ตามวิถีแห่งความพอเพียง นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนทุกท้องที่ได้มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ใช้ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปเสริมสร้างสติปัญญา ให้เป็นบุคคลที่ทันต่อเหตุการณ์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การสาธิตอาชีพต่างๆมากมายกว่า 60 อาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายเคลื่อนที่  การประกวดต่างๆ  เช่น นวัตกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน การอ่านทำนองเสนาะ การคัดลายมือ การทำหนังสือทำมือ การร้องเพลง กศน.และเพลงประกอบลีลา การแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย  และกิจกรรมรับบริจาคหนังสือ  โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่าย อาทิ กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วัดต้นตาล บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (อีสท์ วอเตอร์)  และสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

“การอ่าน เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จำเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อการศึกษาหาความรู้ในด้านต่าง ๆ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนางานของตนเองได้ การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านเมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูน
นานวันเข้า ก็จะทำให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจและบุคลิกภาพ เพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข”นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าว
เข้าชม : 438


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย 21 / ม.ค. / 2562
      นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 10 / ม.ค. / 2562
      การคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 / พ.ย. / 2561
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 29 / พ.ย. / 2561
      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 26 / พ.ย. / 2561