[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.1 เร่งรัดดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน

1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของตลาด ให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพื้นฐาน  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน YouTube การเรียนผ่าน Facebook Live ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs)คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตที่ครบวงจร และเปิดพื้นที่ส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

2) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะของประชาชนโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และดำเนินการเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่สำคัญรวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ

3) พัฒนากลุ่มอาชีพพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจตะวันตก ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน

ผลการดำเนินงาน  

ที่

โครงการ

สถานที่

เป้าหมาย

(คน)

ผลการดำเนินการ(คน)

งบประมาณ

(บาท)

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   (1 อำเภอ 1 อาชีพ)

 

 

 

1

การแปรรูปปลา

ตำบลบ้านโพธิ์

14

14

12,600

2

การทำปลาร้าข้าวคั่ว

ตำบลเกาะไร่

14

15

12,600

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง)

 

 

 

1

ารขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเมล็ด

ตำบลบ้านโพธิ์

11

11

1,600

2

การทำสมุนไพรไล่ยุง

ตำบลบ้านโพธิ์

11

11

1,600

3

การทำไข่เค็ม

ตำบลบ้านโพธิ์

11

11

1,600

4

การทำแหนมสมุนไพร

ตำบลบ้านโพธิ์

11

11

1,600

5

การทำบาร์บีคิว

ตำบลบ้านโพธิ์

11

11

1,600

6

การทำไส้กรอกข้าว

ตำบลบ้านโพธิ์

11

11

1,600

7

การทำของชำร่วย

ตำบลบ้านโพธิ์

12

12

1,600

8

การพับผ้าเป็นพวงมาลัย

ตำบลบ้านโพธิ์

12

12

1,600

9

การทำลูกประคบ

ตำบลบ้านโพธิ์

12

12

1,600

10

การทำน้ำดื่มสมุนไพร

ตำบลบ้านโพธิ์

12

12

1,600

11

การทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

ตำบลบ้านโพธิ์

12

12

1,600

12

การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ตำบลบ้านโพธิ์

11

11

1,600

13

การทำดอกไม้จันทน์

ตำบลบ้านโพธิ์

12

12

1,600

14

การทำพวงหรีด

ตำบลบ้านโพธิ์

12

12

1,600

15

การทำเจลล้างมือ

ตำบลบ้านโพธิ์

6

6

1,000

16

การทำแหนมหมูโบราณ

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

14

14

1,600

17

การทำแหนมซี่โครงกระดูกหมู

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

14

14

1,600

18

การทำแหนมปลา

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,400

19

การทำกะปิ

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

20

การทำกล้วยเบรคแตก

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

21

การทำขนมจีบ

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

22

การทำไส้กรอกอิสาน

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

23

การทำดอกจอก

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

24

การทำถ้วยฟู

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

25

การแปรรูปกุ้ง

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

26

การทำช่อม่วง

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

27

การทำเม็ดขนุน

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

28

การทำบัวลอยแก้ว

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

29

การทำกล้วยทอดเผือกทอด

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

30

ขนมใส่ใส้ประยุกต์

ตำบลคลองบ้านโพธิ์

10

10

1,600

31

การทำเจลล้างมือ

ตำบลท่าพลับ

6

6

1,000

32

การทำหน้ากากผ้าอนามัย

ตำบลท่าพลับ

6

6

1,000

33

การทำหน้ากากผ้าอนามัย

ตำบลท่าพลับ

6

6

1,000

34

การทำหน้ากากผ้าอนามัย

ตำบลท่าพลับ

6

6

1,000

35

การทำหน้ากากผ้าอนามัย

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

36

การทำน้ำหมักจุลินทรีย์

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

37

การปลูกผักเกษตรอินทรีย์

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

38

การทำสมุนไพรไล่แมลง

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

39

การทำสบู่สมุนไพร

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

40

การเพาะเลี้ยงไส้เดือน

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

41

การทำหมูสะเต๊ะ

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

42

การทำหมูสะเต๊ะ

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

43

การทำไส้กรอกข้าว

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

44

การตกแต่งหมวก

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

45

การทำนาฬิกา

ตำบลท่าพลับ

12

12

1,600

46

การทำแหนมปลา

ตำบลหนองบัว

14

14

1,400

47

การทำเม็ดขนุน

ตำบลหนองบัว

14

14

1,600

48

การทำบัวลอย

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

49

การทำซาลาเปา

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

50

การทำขนมเปียกปูน

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

51

การทำถ้วยฟู

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

52

การทำแหนมหมูโบราณ

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

53

กล้วยทอดเผือกทอด

ตำบลหนองบัว

12

12

1,600

54

การทำขนมใส่ใส้ประยุกต์

ตำบลหนองบัว

12

12

1,600

55

การทำดอกจอก

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

56

การทำกะปิ

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

57

การทำกล้วยเบรคแตก

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

58

การทำไส้กรอกอีสาน

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

59

การทำขนมจีบ

ตำบลหนองบัว

10

10

1,600

60

การทำแหนมซี่โครงหมู

ตำบลหนองบัว

12

12

1,600

61

การทำขนมเค้ก

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

62

การทำขนมเค้ก

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

63

การทำขนมเค้ก

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

64

การทำขนมเค้ก

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

65

การทำขนมเค้ก

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,400

66

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

67

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

68

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

69

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

70

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

71

การทำของชำร่วยจากไหมพรม

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

72

การทำของชำร่วยจากไหมพรม

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

73

การทำของชำร่วยจากไหมพรม

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

74

การทำของชำร่วยจากไหมพรม

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

75

การทำของชำร่วยจากไหมพรม

ตำบลเกาะไร่

6

6

1,600

76

การทำสบู่ธรรมชาติ

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

77

การทำถุงผ้าลายทองลดโลกร้อน

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

78

การทำสบู่สมุนไพร

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

79

การทำข้าวต้มมัด

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

80

การทำเขียวหวานปลากราย

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

81

การทำไข่เค็มพอกดินสอพอง

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

82

การทำแหนมปลากราย

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

83

การทำหมูปลาร้า

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

84

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

85

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

86

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

87

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

88

การทำเจลล้างมือ

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

89

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

90

การทำเจลล้างมือ

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

91

การทำบาร์บีคิว

ตำบลคลองขุด

11

11

1,600

92

การทำเจลล้างมือ

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

93

การทำเจลล้างมือ

ตำบลคลองขุด

6

6

1,000

94

การทำเจลล้างมือ

ตำบลคลองขุด

6

6

200

95

การทำกระเป๋าผ้าลายทอง

ตำบลคลองขุด

6

6

200

96

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลคลองขุด

6

6

200

97

การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

ตำบลคลองประเวศ

9

9

1,600

98

การทำสลัดโรล

ตำบลคลองประเวศ

10

10

1,600

99

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลคลองประเวศ

6

6

1,600

100

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลคลองประเวศ

6

6

1,600

101

การทำที่ครอบพวงกุญแจ

ตำบลคลองประเวศ

6

6

1,600

102

การทำที่ครอบพวงกุญแจ

ตำบลคลองประเวศ

6

6

1,600

103

ศิลป์ประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีผ้าขนหนู

ตำบลคลองประเวศ

6

6

1,600

104

ศิลป์ประดิษฐ์ตุ๊กตาหมีผ้าขนหนู

ตำบลคลองประเวศ

6

6

1,600

105

การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

ตำบลคลองประเวศ

10

10

1,600

106

การตกแต่งเดคูพาจ

ตำบลคลองประเวศ

6

6

1,600

107

การทำที่ครอบพวงกุญแจ

ตำบลคลองประเวศ

12

12

1,600

108

การทำน้ำสมุนไพร

ตำบลคลองประเวศ

7

7

1,600

109

การประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าขนหนู

ตำบลคลองประเวศ

7

7

1,600

110

การทำน้ำสมุนไพร

ตำบลคลองประเวศ

9

9

1,600

111

การทำกระเป๋าผ้า

ตำบลคลองประเวศ

8

8

1,400

112

การทำไข่เค็มสมุนไพร

ตำบลดอนทราย

15

15

1,600

113

การทำสลัดโรล

ตำบลดอนทราย

15

15

1,600

114

การทำห่อหมกปลา

ตำบลดอนทราย

15

15

1,600

115

การทำปลาแดดเดียว

ตำบลดอนทราย

15

15

1,600

116

การทำไข่เค็มสมุนไพร

ตำบลดอนทราย

15

15

1,600

117

การทำปลาแดดเดียว

ตำบลดอนทราย

15

15

1,600

118

การทำห่อหมกปลา

ตำบลดอนทราย

15

15

1,600

119

การทำสลัดโรล

ตำบลดอนทราย

15

15

1,600

120

การทำสลัดโรล

ตำบลดอนทราย

12

12

1,600

121

การทำปลาแดดเดียว

ตำบลดอนทราย

12

12

1,600

122

การทำไข่เค็มสมุนไพร

ตำบลดอนทราย

12

12

1,600

123

การทำห่อหมกปลา

ตำบลดอนทราย

12

12

1,600

124

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลดอนทราย

10

10

1,000

125

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลดอนทราย

10

10

1,000

126

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลดอนทราย

10

10

1,000

127

การทำเจลแอลกอฮอล์

ตำบลดอนทราย

10

10

1,000

128

การทำเจลแอลกอฮอล์

ตำบลดอนทราย

10

10

600

129

การทำเมี่ยงปลากะพง

ตำบลเทพราช

6

9

1,600

130

การทำข้าวเหนียวสังขยา

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

131

การทำขนมถั่วแปป

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

132

การทำน้ำพริกเผา

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

133

การทำป่นกุ้ง

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

134

การทำปอเปี๊ยะสด

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

135

การทำลูกชิ้นไข่ขาว

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

136

การทำส้มตำผลไม้สมุนไพร

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

137

การเพ้นท์กระเป๋าผ้าจากเส้นลายทอง

ตำบลเทพราช

6

8

1,600

138

การทำขนมจีบ

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

139

การทำเจลล้างมือ

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

140

การทำแปะก๊วยมะพร้าวอ่อน

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

141

การทำผักกาดขาวพันเห็ดโรล

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

142

การทำสาคูใส่ไส้

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

143

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

144

การทำหน้ากากอนามัย

ตำบลเทพราช

6

7

1,600

145

การทำช่อบูเก้ตุ๊กตา

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

,๐๐๐

146

การตกแต่งสวนขนาดเล็ก

ตำบลหนองตีนนก

๑๓

๑๓

,๐๐๐

147

การเพ้นท์แก้ว

ตำบลหนองตีนนก

๑๓

๑๓

,๐๐๐

148

การประดิษฐ์ไม้มงคล(ต้นพวงชมพู)

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

,๐๐๐

149

การตกแต่งเสื้อจากเศษผ้า

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

,๐๐๐

150

การทำดอกไม้ธนบัตร

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

,๐๐๐

151

การทำมาลัยมะลิทิชชู่

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

3,๐๐๐

152

การทำถั่วกรอบแก้ว

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

1,6๐๐

153

การทำสบู่สมุนไพร

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

1,6๐๐

154

การทำขนมโตเกียว

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

1,6๐๐

155

การทำขนมปลากิมไข่เต่า

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

1,6๐๐

156

การทำขนมจีบ

ตำบลหนองตีนนก

๑๑

๑๑

1,6๐๐

157

การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ตำบลหนองตีนนก

6

6

8๐๐

158

การทำขนมบ้าบิ่น

ตำบลบางซ่อน

9

9

1,600

159

การทำน้ำพริกกากหมู

ตำบลบางซ่อน

9

9

1,600

160

การทำขนมจากมะพร้าวอ่อน

ตำบลบางซ่อน

10

10

1,600

161

การทำหมูปลาร้า

ตำบลบางซ่อน

10

10

1,600

162

การทำเปียกปูนกะทิสด

ตำบลบางซ่อน

10

10

1,200

163

การทำพุดดิ้งลูกจาก

ตำบลบางซ่อน

10

10

1,600

164

การประดิษฐ์เชือกถักมาตราเม่ : กระถางต้นไม้แบบแขวน (เล็ก)

ตำบลบางซ่อน

8

8

2,000

165

การประดิษฐ์เชือกถักมาคราเม่ : กระถางต้นไม้แบบแขวน (แฝด)

ตำบลบางซ่อน

8

8

3,000

166

การประดิษฐ์เชือกถักมาคราเม่ : ที่แขวนกระดาษทิชชู

ตำบลบางซ่อน

8

8

3,000

167

การพับเหรียญโปรยทาน

ตำบลบางซ่อน

8

8

2,000

168

การทำที่ติดธนบัตรติดพุ่ม

ตำบลบางซ่อน

8

8

3,000

169

การพับดอกกุหลาบใบเตยหอม

ตำบลบางซ่อน

8

8

1,600

170

การทำขนมหัวผักกาด

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

171

การทำขนมหัวผักกาด

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

172

การทำหน้ากากผ้าอนามัย

ตำบลบางกรูด

6

6

1,000

173

การทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

ตำบลบางกรูด

6

6

1,000

174

การทำขนมต้มขาว

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

175

การทำสาคูไส้หมู

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

176

การทำวุ้นแฟนซี

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

177

การทำยำใหญ่

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

178

การทำยาสีฟันสมุนไพร

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

179

การทำยาสีฟันสมุนไพร

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

180

การทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

181

การทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

182

การทำยาสีฟันสมุนไพร

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

183

การทำยาสีฟันสมุนไพร

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

184

การทำเจลล้างมือ

ตำบลบางกรูด

6

6

1,000

185

การทำเจลล้างมือ

ตำบลบางกรูด

6

6

1,600

186

วิชาการทำกระเป๋าผ้าเส้นลายทองลดโลกร้อน

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

187

การทำหมูฝอย

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

188

การทำน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

189

การทำขนมจีบ

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

190

การทำซูชิข้าวปั้น

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

191

การทำน้ำพริกตาแดง

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

192

การทำถั่วแปบ

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

193

การออกแบบตัดเย็บกระเป๋าผ้า

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

194

การทำซูชิข้าวปั้น

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

195

การทำปอเปี๊ยะสด

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

196

การทำผ้ามัดย้อม

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

197

การทำเส้นลายทอง

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

198

การทำขมหวานเม็ดขนุน

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

199

ทำขนมชั้น

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๖๐๐

200

การทำไข่เค็ม

ตำบลลาดขวาง

๑๒

๑๒

๑,๔๐๐

201

การเย็บผ้าปิดจมูก

ตำบลแหลมประดู่

6

6

1,000

202

การเย็บผ้าปิดจมูก

ตำบลแหลมประดู่

6

6

1,000

203

การเย็บผ้าปิดจมูก

ตำบลแหลมประดู่

6

6

1,000

204

การทำเจลล้างมือ

ตำบลแหลมประดู่

6

6

1,000

205

การทำเจลล้างมือ

ตำบลแหลมประดู่

6

6

1,000

206

การทำเจลล้างมือ

ตำบลแหลมประดู่

6

6

1,000

207

การทำเจลล้างมือ

ตำบลแหลมประดู่

6

6

1,000

208

การทำเจลล้างมือ

ตำบลแหลมประดู่

6

6

1,000

209

การทำหน้ากากผ้า

ตำบลแหลมประดู่

6

6

7,000

210

การทำสบู่สมุนไพร

ตำบลสนามจันทร์

12

12

1,600

211

การทำขนมจากมะพร้าวอ่อน

ตำบลสนามจันทร์

11

11

1,600

212

การทำไข่เค็มพอกสมุนไพร

ตำบลสนามจันทร์

11

11

1,600

213

การตกแต่งสวนขนาดเล็ก

ตำบลสนามจันทร์

14

14

2,000

214

การทำหมูปลาร้า

ตำบลสนามจันทร์

11

11

1,600

215

การทำพุดดิ้งลูกจาก

ตำบลสนามจันทร์

11

11

1,600

216

การทำน้ำพริกกากหมู

ตำบลสนามจันทร์

11

11

1,600

217

การทำผ้าปิดปาก

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

218

การทำผ้าปิดปาก

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

219

การทำผ้าปิดปาก

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

220

การทำผ้าปิดปาก

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

221

การทำผ้าปิดปาก

ตำบลสนามจันทร์

7

7

1,000

222

การทำผ้าปิดปาก

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

223

การทำผ้าปิดปาก

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

224

การทำเจลล้างมือ

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

225

การทำเจลล้างมือ

ตำบลสนามจันทร์

6

6

400

226

การทำเจลล้างมือ

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,200

227

การทำเจลล้างมือ

ตำบลสนามจันทร์

6

6

600

228

การทำเจลล้างมือ

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

229

การทำเจลล้างมือ

ตำบลสนามจันทร์

6

6

1,000

230

การทำผัดหมี่

ตำบลแสนภูดาษ

15

15