[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

Download : ทั้งหมด
  

29 / ต.ค. / 2561 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แผ่นพับกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
แผ่นพับกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
เข้าชม : [290]
2 / มิ.ย. / 2560 : ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปผลการประเมินโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มเบญจบูรพา และกลุ่มสุดฝั่งบูรพา สำนักงาน กศน.
สรุปผลการประเมินโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มเบญจบูรพา และกลุ่มสุดฝั่งบูรพา สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [732]
7 / เม.ย. / 2560 : ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบปรนัย รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบปรนัย รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เข้าชม : [776]
16 / ก.พ. / 2560 : ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เข้าชม : [726]
20 / ม.ค. / 2560 : ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งในการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และระดับสนามสอบ
คำสั่งในการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และระดับสนามสอบ
เข้าชม : [1011]
9 / ก.ย. / 2559 : ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการกรอกแบบสำรวจการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English
คู่มือการกรอกแบบสำรวจการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English
เข้าชม : [954]
22 / ส.ค. / 2559 : ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ฉบับแก้ไข
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ฉบับแก้ไข
เข้าชม : [949]
23 / พ.ค. / 2559 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [1787]
30 / มี.ค. / 2559 : ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (EIS/LIB) ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (EIS/LIB) ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 2560
เข้าชม : [1138]
21 / มี.ค. / 2559 : ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือเสริมความรู้ชุด \"รู้ทันภัยพิบัติ\" รับมือภัยแล้ง
หนังสือเสริมความรู้ชุด \"รู้ทันภัยพิบัติ\" รับมือภัยแล้ง
เข้าชม : [1714]
8 / ก.พ. / 2559 : ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม E-Filing เวอร์ชั่น ก.พ.59
คู่มือการใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม E-Filing เวอร์ชั่น ก.พ.59
เข้าชม : [1185]
25 / ม.ค. / 2559 : เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เข้าชม : [651]
14 / ม.ค. / 2559 : ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเลขที่ นั่งสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ n-net เทอม 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศเลขที่ นั่งสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ n-net เทอม 2 ปีการศึกษา 2558
เข้าชม : [648]
11 / ม.ค. / 2559 : ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 ของหนังสือนำส่งที่ ศธ 0210.23/ว.14 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่องการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ประจำปี 2559
ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 ของหนังสือนำส่งที่ ศธ 0210.23/ว.14 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559
เข้าชม : [637]
30 / ธ.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ รวมทั้งลดอุบัติเหตุทางถนนและรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
เข้าชม : [451]
23 / ธ.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (ใหม่)
เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เข้าชม : [374]
4 / ธ.ค. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑ์สำหรับครูแต่ละประเภท
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑ์สำหรับครูแต่ละประเภท
เข้าชม : [408]
4 / ธ.ค. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)
หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)
เข้าชม : [435]
10 / พ.ย. / 2558 : เอกสารเผยแพร่
เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เครื่องมือนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เข้าชม : [715]
5 / ก.ย. / 2558 : ดาวน์โหลดเอกสาร
วีดิทัศน์ภาษามือ
วีดิทัศน์ภาษามือเพื่อพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เข้าชม : [771]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง