[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

ข่าวสารจากกลุ่มงาน : ทั้งหมด
  

13 / ม.ค. / 2564 : งานการศึกษาพื้นฐาน (คนพิการ)
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้าชม : [12]
17 / ธ.ค. / 2563 : งานการเงิน
คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2564
คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2564
เข้าชม : [78]
20 / มิ.ย. / 2563 : งานการศึกษาพื้นฐาน
เอกสารแนวทาง \"การจัดการศึกษาและการจัดการรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)\"
เอกสารแนวทาง \"การจัดการศึกษาและการจัดการรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)\"
เข้าชม : [357]
15 / มิ.ย. / 2563 : งานบุคลากร
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด - 19
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด - 19
เข้าชม : [288]
23 / เม.ย. / 2563 : งานการศึกษาพื้นฐาน
ตารางออกอากาศ ETV ติวเข้ม Online
ตารางออกอากาศ ETV ติวเข้ม Online เดือนเมษายน...พบติวเตอร์วิชาต่างๆ
เข้าชม : [562]
7 / เม.ย. / 2563 : แผนนโยบาย
รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
รายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
เข้าชม : [356]
7 / เม.ย. / 2563 : งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เข้าชม : [260]
7 / เม.ย. / 2563 : งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าชม : [255]
7 / เม.ย. / 2563 : งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.
รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.
เข้าชม : [241]
3 / พ.ค. / 2560 : งานสารสนเทศ
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ EIS/LIB ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
-
เข้าชม : [1412]
16 / พ.ค. / 2559 : งานบุคลากร
การปรับลดจำนวนการพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาประจำปี 2559
การปรับลดจำนวนการพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาประจำปี 2559
เข้าชม : [1283]
29 / ม.ค. / 2559 : งานสารสนเทศ
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1
เข้าชม : [1456]
25 / ม.ค. / 2559 : งานสารสนเทศ
สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558
สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558
เข้าชม : [1528]
12 / มี.ค. / 2558 : งานสารสนเทศ
ติตดามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
ติตดามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
เข้าชม : [4195]
12 / มี.ค. / 2558 : งานสารสนเทศ
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่4 ปี 2557
ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่4 ปี 2557
เข้าชม : [3673]
3 / ต.ค. / 2557 : งานสารสนเทศ
ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
เข้าชม : [2130]
16 / ก.ย. / 2557 : งานสารสนเทศ
แจ้งข่าวจากกลุ่มงานสารสนเทศ เรื่องการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (EIS)
แจ้งข่าวจากกลุ่มงานสารสนเทศ เรื่องการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (EIS)
เข้าชม : [4412]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง