[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลการศึกษาระดับอำเภอ

     

 ข้อมูล

จำนวนประชากร

จำนวนนักศึกษา กศน.

ปีการศึกษา....2560........

ประชากรวัยทำงาน

46,320 คน    

1,324 คน

ผู้ไม่รู้หนังสือ

                     -คน

 -คน

ผู้พิการ

598  คน 

              48  คน

ข้อมูลเด็กที่ออกจากในระบบกลางคัน

         19  คน

19  คน

อื่นๆ

 

 

 

-          ข้อมูลผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1/ 2561

 

ระดับการศึกษา

จำนวนนักศึกษา (คน)

จำนวนผู้จบการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษา

5

13

18

-

4

4

มัธยมศึกษาตอนต้น

101

68

169

28

14

42

มัธยมศึกษาตอนปลาย

121

113

234

14

19

43

รวม

227

194

421

42

37

89

 

ภาคเรียนที่  2/2561

 

ระดับการศึกษา

จำนวนนักศึกษา (คน)

 

จำนวนผู้คาดว่าจะจบการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษา

   6

  12

18

3

มัธยมศึกษาตอนต้น

94

75

169

42

มัธยมศึกษาตอนปลาย

97

115

212

36

รวม

197

202

399

81

 

-          ข้อมูลไม่รู้หนังสือ

 

ที่

 

ตำบล

จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ (คน)

ดำเนินการแล้ว (คน)

อยู่ระหว่างดำเนินการ (คน)

หมายเหตุ

1

แปลงยาว

-

-

-

 

2

หัวสำโรง

-

-

-

 

3

วังเย็น

6

-       6

-       6

 

4

หนองไม้แก่น

12

-       12

-      12

 

 ข้อมูลคนพิการในอำเภอ

 

ที่

 

ตำบล

จำนวนคนพิการ (คน)

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คน)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คน)

หมายเหตุ

1

แปลงยาว

178

12

12

 

2

หัวสำโรง

199

12

12

 

3

วังเย็น

152

13

13

 

4

หนองไม้แก่น

69

12

12

 

 

มีเขตพื้นที่บริการมี.............4...................ตำบลและ .............48......................หมู่บ้านได้แก่

ลำดับที่

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

1

แปลงยาว

13

2

หัวสำโรง

12

3

วังเย็น

11

4

หนองไม้แก่น

12

 

 

  

 

  
 


เข้าชม : 1483
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแปลงยาว
เลขที่ 171 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3858-9592
โทรสาร    ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี