[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เนื้อหา : ข่าวสารจากกลุ่มงาน
หมวดหมู่ : งานสารสนเทศ
หัวข้อเรื่อง : ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน

ศุกร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบรายงานสารสนเทศ ของสถานศึกษา ในการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน  ตามหนังสือ ที่ ศธ 0210.23/ ว.414 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557  
         หมายเหตุ : การรายงานเรื่องนี้ รบกวนให้เจ้าหน้าที่อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่รายงานส่งมาให้สำนักงาน กศน.จังหวัดด้วย เพื่อตอบข้อสังเกตุและข้อสงสัยของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ของสำนักงาน กศน.ต่อไป 


เข้าชม : 2016


งานสารสนเทศ 5 อันดับล่าสุด

      ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ EIS/LIB ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 3 / พ.ค. / 2560
      ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ ปี 59 ไตรมาส 1 29 / ม.ค. / 2559
      สรุปการรายงานข้อมูลสารสนเทศ (LIB) ปี 2558 25 / ม.ค. / 2559
      ติตดามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 12 / มี.ค. / 2558
      ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EIS ไตรมาสที่4 ปี 2557 12 / มี.ค. / 2558


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง