[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : ดาวน์โหลดเอกสาร
หัวข้อเรื่อง : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล


                                               แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.

                                   
เกณฑ์การประเมินและแบบสรุปผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.

                                               แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

                                  
 เกณฑ์การประเมินและแบบสรุปผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

เข้าชม : 1794


ดาวน์โหลดเอกสาร 5 อันดับล่าสุด

      แผ่นพับกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 29 / ต.ค. / 2561
      สรุปผลการประเมินโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มเบญจบูรพา และกลุ่มสุดฝั่งบูรพา สำนักงาน กศน. 2 / มิ.ย. / 2560
      คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบปรนัย รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 7 / เม.ย. / 2560
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 16 / ก.พ. / 2560
      คำสั่งในการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และระดับสนามสอบ 20 / ม.ค. / 2560


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง