[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   "สำนักงาน กศน." ได้ยกฐานะเป็น "กรมส่งเสริมการเรียนรู้"  :::
 

 รายงานงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                                             

                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                                  

                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                       


                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                                          

                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                                                      

                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                        
                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                                                           ตุลาคม 2566
                                                           พฤศจิกายน 2566
                                                           ธันวาคม 2566
                                                           มกราคม 2567


เข้าชม : 2299
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง