[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   ปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป :::
 

 รายงานงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                                                            ตุลาคม 2560
                                                            พฤศจิกายน 2560
                                                            ธันวาคม 2560

                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                                             ตุลาคม 2561
                                                        พฤศจิกายน 2561
                                                             ธันวาคม 2561
                                                              พฤษภาคม 2562
                                                              มิถุนายน 2562
                                                             กรกฎาคม 2562 
                                                              สิงหาคม 2562
                                                              กันยายน 2562

                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                                                            ตุลาคม 2562
                                                            พฤศจิกายน 2562                                                            
                                                            ธันวาคม 2562
                                                            มกราคม 2563
                                                            กุมภาพันธ์ 2563
                                                            มีนาคม 2563
                                                            กุมภาพันธ์ 2563
                                                            เมษายน 2563
                                                            พฤษภาคม 2563
                                                            มิถุนายน 2563
                                                            กรกฎาคม 2563
                                                            สิงหาคม 2563
                                                            กันยายน 2563

                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                                            ตุลาคม 2563
                                                            พฤศจิกายน 2563
                                                            ธันวาคม 2563
                                                            มกราคม 2564
                                                            กุมภาพันธ์ 2564
                                                            มีนาคม 2564                                                           
                                                            เมษายน 2564
                                                            พฤษภาคม 2564
                                                            มิถุนายน 2564
                                                            กรกฎาคม 2564
                                                            สิงหาคม 2564
                                                            กันยายน 2564

                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                                                           ตุลาคม 2564
                                                           พฤศจิกายน 2564
                                                           ธันวาคม 2564
                                                           มกราคม 2565
                                                           กุมภาพันธ์ 2565
                                                           มีนาคม 2565
                                                           เมษายน 2565
                                                           พฤษภาคม 2565
                                                           มิถุนายน 2565
                                                           กรกฎาคม 2565


เข้าชม : 1235
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง