[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผู้บริหาร


นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศึกษานิเทศก์

นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์  ศึกษานิเทศก์   นางสาวจรัสศรี หัวใจ  ศึกษานิเทศก์ 

          นางวัชรินทร์   ศรีณิบูลย์                     นางสาวจรัสศรี   หัวใจ          พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์พรรณ ทองดารา  รับผิดชอบ งานบุคลากร นางสาวพัชราภรณ์ คงประสิทธิ์ รับผิดชอบงานเลขานุการ นางนรีกานต์  นิ่มอนงค์  รับผิดชอบงานสารบรรณ
นางสาวพิมพ์พรรณ    ทองดารา นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธิ์ นางสาวนรีกานต์   นิ่มอนงค์
                           

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
นางพรทิพย์ เพ็ชรรื่น รับผิดชอบงานการเงิน นางสาวอรอุมา หน่ายคอน  รับผิดชอบงานพัสดุ  นางสาววันทนา ดิษฐาพร  รับผิดชอบงานการเงิน center  
นางพรทิพย์    เพ็ชรรื่น นางสาวอรอุมา   หน่ายคอน
           นางสาวธัญพร    รักวงค์                             
นางสาวน้ำฝน    ด่านเรือ
   
พนักงานราชการ ตำแแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุษยา  หน่ายคอน รับผิดชอบงานงบประมาณ  
นางสาวบุษยา    หน่ายคอน นายณัฐพล  กองศักดา
 
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางชณาภา  และไหม  รับผิดชอบงานสารสนเทศ/งานทะเบียนนักศึกษา นางสาวอารยา  ศิริบรรจง  รับผิดชอบงานสารสนเทศ/เครือข่าย
นางชณาภา    และไหม นางสาวอารยา   ศิริบรรจง
 
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ  รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
นางสาวฐิตารีย์ สุโอ๊ะ นางสาวพิมพ์นารา สาทา นางสาวฉันทนา กันศิริ 
     
 นายหัสชัย บุญถนอม   นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสดิ์
             
      
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
      
นายยุทธเดช    เนาวรัชต์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


    ลูกจ้างประจำ
 นายสุรเชษฐ์   หงษ์สุวัฒน์  พนักงานขับรถ/งานดูแลห้องประชุมประยูรศุข    
นายสุรเชษฐ์     หงษ์สุวัฒน์      


ลูกจ้างชั่วคราว
   
 
ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานขับรถ    นายสำเนา  อยู่นิ่ม  ตำแหน่ง คนสวน
นายสุชาติ     สังเกตุ นายอมรเทพ   วารินทร์พงษ์              นายสำเนา     อยู่นิ่ม                


 


เข้าชม : 14422
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง