[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผู้บริหาร


นางธัชชนก พละศักดิ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางปริญภรณ์  บุตรกิจ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราศึกษานิเทศก์

นายอนันท์ เฟื่องทอง  ศึกษานิเทศก์นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์  ศึกษานิเทศก์นางสาวจรัสศรี หัวใจ  ศึกษานิเทศก์

นายอนันท์     เฟื่องทอง                 นางวัชรินทร์   ศรีณิบูลย์                  นางสาวจรัสศรี   หัวใจ


พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์พรรณ ทองดารา  รับผิดชอบ งานบุคลากร นางสาวพัชราภรณ์ คงประสิทธิ์ รับผิดชอบงานเลขานุการ นางนรีกานต์  นิ่มอนงค์  รับผิดชอบงานสารบรรณ
นางสาวพิมพ์พรรณ    ทองดารา นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธิ์ นางสาวนรีกานต์   นิ่มอนงค์
                               
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินบัญชีและพัสดุ
นางพรทิพย์ เพ็ชรรื่น รับผิดชอบงานการเงิน นางสาวอรอุมา หน่ายคอน  รับผิดชอบงานพัสดุ  นางสาววันทนา ดิษฐาพร  รับผิดชอบงานการเงิน   
นางพรทิพย์    เพ็ชรรื่น นางสาวอรอุมา   หน่ายคอน
           นางสาวธัญพร    รักวงค์                             
นางสาวน้ำฝน    ด่านเรือ
   

พนักงานราชการ ตำแแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุษยา  หน่ายคอน รับผิดชอบงานงบประมาณ นางสาวเกษณภา  เกิดมณี  รับผิดชอบแผนงาน
นางสาวบุษยา    หน่ายคอน นางสาวเกษณภา    เกิดมณี


พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางชณาภา  และไหม  รับผิดชอบงานสารสนเทศ/งานทะเบียนนักศึกษา นางสาวอารยา  ศิริบรรจง  รับผิดชอบงานสารสนเทศ/เครือข่าย
นางชณาภา    และไหม นางสาวอารยา   ศิริบรรจง


พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  นางสาวชลธิชา  เอี่ยมศิริ  รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อคนพิการ นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ  รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางสาวชลธิชา   เอี่ยมศิริ นางสาวฐิตารีย์    สุโอ๊ะ
นางสาวทิวารัตน์  ตุ่นไทยสาคร  รับผิดชอบงานการศึกษาต่อเนื่องและงานศูนย์อาเซียน   นางสาวภัทริมน  เฟื่องทอง  รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย
นางสาวทิวารัตน์    ตุ่นไทยสาคร   นางสาวภัทริมน     เฟื่องทอง
             
      
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
      
นายยุทธเดช    เนาวรัชต์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


    ลูกจ้างประจำ
 นายสุรเชษฐ์   หงษ์สุวัฒน์  พนักงานขับรถ/งานดูแลห้องประชุมประยูรศุข นางมาลี  ผ่องสุภา  พนักงานบริการ/งานพัสดุ  
นายสุรเชษฐ์     หงษ์สุวัฒน์  นางมาลี   ผ่องสุภา   


ลูกจ้างชั่วคราว
   

ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานขับรถ    นายสำเนา  อยู่นิ่ม  ตำแหน่ง คนสวน
นายสุชาติ     สังเกตุ นายอมรเทพ   วารินทร์พงษ์              นายสำเนา     อยู่นิ่ม                            นางกัลยา  สาจันทร์


 


เข้าชม : 9225
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง