[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 
 
พันธกิจ   (Mission)
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


            1. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  เพื่อยกระดับการศึกษา  สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  พัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิตและสังคม   และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
            2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากร 
            3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
            4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน  ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียน 
            5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            6. ศึกษา  วิเคราะห์  รวบรวมข้อมูล  สารสนเทศเพื่อพัฒนางาน
            7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
            8. พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย
            9. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
 
 


เข้าชม : 2602
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง