[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   "สำนักงาน กศน." ได้ยกฐานะเป็น "กรมส่งเสริมการเรียนรู้"  :::
 
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
ผู่อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผู้บริหาร กศน.อำเภอ

                      
                        นางบังอร   ฝ่ายสัจจา   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมสารคาม           
นางบังอร     ฝ่ายสัจจา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา


นายสมหมาย  มั่งคั่ง   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
                             นายสมหมาย    มั่งคั่ง                            
     ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะกง
 

 
นางรุ่งอรุณ   บุตรสิงห์   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์   
นางรุ่งอรุณ    บุตรสิงห์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์

      
                    นางสาวยุพา  จุลแฉ่ง              
 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางคล้า

                                 

                    นายรัชชสิทธิ์  มนตรี          
          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอราชสาส์น


   
                                                                  
                                                     


 


เข้าชม : 10660
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง