[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอนุชา  พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายธีรยล   แสงอำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผู้บริหาร กศน.อำเภอ

                          นายบรรศักดิ์ สิตตานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา                นายนครชัย  โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองเขื่อน รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะกง               นายสมหมาย มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
                                       นายบรรลือศักดิ์    สิตตานนท์                   นายนครชัย     โพธิ์ขาว                        นายสมหมาย    มั่งคั่ง
                 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะกง        อำนวยการ  กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

               นายอนันต์ ตันไล้ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแปลงยาว          นางสุทิศา  ซุ่นคง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางคล้า         นางบังอร  ฝ่ายสัจจา  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมสารคาม
                        นายอนันต์       ตันไล้                               นางสุทิศา    ซุ่นคง                          นางบังอร     ฝ่ายสัจจา
               ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแปลงยาว            ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางคล้า         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมสารคาม

              นางอุบล ดีรัศมี  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสนามชัยเขต           นางสาวพัชยา  ทับทิม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ          นางสาวทองสุก  ถาวรวงศ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอราชสาส์น
                         นางอุบล     ดีรัศมี                              นางสาวพัชยา    ทับทิม                        นางสาวทองสุก  ถาวรวงศ์
          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสนามชัยเขต           ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอราชสาส์น

                                      นางรุ่งอรุณ  บุตรสิงห์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์                         
นายสมหมาย มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
                                                นางรุ่งอรุณ    บุตรสิงห์                                        นายสมหมาย  มั่งคั่ง
                                           ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์        รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองเขื่อน
 


เข้าชม : 6684
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง