[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 
 ยุทธศาสตร์
1.  ลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างโอกาส
2.  สร้างอุดมการณ์  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
3.  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
4.  พัฒนา  กศน.ตำบล  ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อน
 


เข้าชม : 1190
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง