[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                     
::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งด้วยค่ะ :::
 
 


        

        
  แบบรายงานผลการมอบอำนาจคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 489/2551
     
  การประเมินพนักงานราชการ
              ตารางการประเมินและรายชื่อพนักงานราชการ
              แบบกรอกคะแนนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
            
  แบบกรอกคะแนนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
            
  เกณฑ์พนักงานราชการนักจัดการงานทั่วไป (คลองเขื่อน)
            
  เกณฑ์และแบบสรุปผลการประเมิน ครูอาสาสมัคร กศน.
            
  เกณฑ์และแบบสรุปผลการประเมิน ครู กศน.ตำบล
              แบบประเมินพนักงานราชการนักจัดการงานทั่วไป (คลองเขื่อน)
            
  แบบประเมินพนักงานราชการ ครูอาสาสมัคร กศน.
            
  แบบประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล
     
  เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
             แบบประเมินข้าราชการ (ผู้บริหารสถานศึกษา)
             แบบประเมินข้าราชการ (ครู)
             แบบประเมินข้าราชการ (บรรณารักษ์)
             แบบประเมินลูกจ้างประจำ
             บันทึกความดีสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
             บันทึกความดีสำหรับตำแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
             บันทึกความดีสำหรับลูกจ้างประจำ

  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
            ตัวอย่าง / แบบฟอร์ม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
            ตัวอย่าง / แบบฟอร์ม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายภาคเรียน
เข้าชม : 1235
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง