[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
www.เราไม่ทิ้งกัน.com
www.เราไม่ทิ้งกัน.com   เข้าชม :  [5438]
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   เข้าชม :  [2806]
สร้างลูกให้ฉลาดครบ 8 ด้าน
สร้างลูกให้ฉลาดครบ 8 ด้าน เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน   เข้าชม :  [7213]
เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน
เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน   เข้าชม :  [5406]
อันตรายจากการเสียสมาธิในขณะขับรถ เขียนโดย น.ศ.ฝึกเขียน
อันตรายจากการเสียสมาธิในขณะขับรถ เขียนโดย น.ศ.ฝึกเขียน   เข้าชม :  [6849]
 

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566  เข้าชม :  [81]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [183]
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [216]
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  24 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [191]
ขอเชิญชวน !! สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการทุกแห่ง  24 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [186]

 
18 / ก.ค. / 2566 : งานบุคลากร
หลักเกณฑ์ The Best Safety Practice 2566
หลักเกณฑ์ The Best Safety Practice 2566  เข้าชม :  [902]
18 / ก.ค. / 2566 : งานบุคลากร
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  เข้าชม :  [657]
13 / ม.ค. / 2564 : งานการศึกษาพื้นฐาน (คนพิการ)
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เข้าชม :  [2002]
17 / ธ.ค. / 2563 : งานการเงิน
คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2564
คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2564  เข้าชม :  [1854]
 

8 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566
ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566   เข้าชม :  [69]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เข้าชม :  [124]

29 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เข้าชม :  [136]

24 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   เข้าชม :  [127]
 


นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
   


คลังสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  
สำหรับผู้สูงอายุ
 
รายงานผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ
การจัดการศึกษาต่อเนื่องรุปแบบชั้นเรียน
วิชาชีพด้วยกระบวนการนิเทศ PIDREA
คลิกที่นี่

   
รายงานผลการพัฒนากลยุทธ์เพื่อพัฒนา  
คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดปทุมธานี
คลิกที่นี่
    
   การพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ตําบล
ด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สําหรับผู้สูงอายุ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยกระบวนการนิเทศ SIPDEC+N คลิกที่นี่
 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู กสน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ผลงานเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่..
รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการภาค คลิกที่นี่

รายงานการวิจัย กลยุทธ์การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องกาของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) คลิกที่นี่
 
 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัด
การเรียนรู้ของครู กศนน.ตำบล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่..

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดกระดาน คลิกที่นี่

ผังแนวทางการบริหารการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (N-Net) คลิกที่นี่

ผลที่เกิดจากผลงานทางวิชาการ
ผอ.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ คลิกที่นี่  

 
ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
283 ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง