[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

::: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์   "สำนักงาน กศน." ได้ยกฐานะเป็น "กรมส่งเสริมการเรียนรู้"  :::
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
www.เราไม่ทิ้งกัน.com
www.เราไม่ทิ้งกัน.com   เข้าชม :  [4297]
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   เข้าชม :  [2467]
สร้างลูกให้ฉลาดครบ 8 ด้าน
สร้างลูกให้ฉลาดครบ 8 ด้าน เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน   เข้าชม :  [6907]
เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน
เทคโนโลยีกับความพอเพียง เขียนโดย น.ศ. ฝึกเขียน   เข้าชม :  [5101]
อันตรายจากการเสียสมาธิในขณะขับรถ เขียนโดย น.ศ.ฝึกเขียน
อันตรายจากการเสียสมาธิในขณะขับรถ เขียนโดย น.ศ.ฝึกเขียน   เข้าชม :  [6515]
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ประจำปี 2566 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ประจำปี 2566 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)  เข้าชม :  [23]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567  21 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [55]
ขอถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  14 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [80]
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นิเทศภายในสถานศึกษา  7 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [68]
โครงการพัฒนากลไกผู้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงาน ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  1 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [100]

 
18 / ก.ค. / 2566 : งานบุคลากร
หลักเกณฑ์ The Best Safety Practice 2566
หลักเกณฑ์ The Best Safety Practice 2566  เข้าชม :  [448]
18 / ก.ค. / 2566 : งานบุคลากร
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  เข้าชม :  [366]
13 / ม.ค. / 2564 : งานการศึกษาพื้นฐาน (คนพิการ)
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม การประกอบอาชีพและการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศักยภาพคนพิการ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เข้าชม :  [1746]
17 / ธ.ค. / 2563 : งานการเงิน
คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2564
คู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2564  เข้าชม :  [1609]
 

27 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ประจำปี 2566 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ประจำปี 2566 (กลุ่มสุดฝั่งบูรพา)   เข้าชม :  [11]

8 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการพิจารณาประเมืนคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ผลการพิจารณาประเมืนคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566   เข้าชม :  [165]

13 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   เข้าชม :  [216]

6 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์   เข้าชม :  [221]
 


นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดฉะเชิงเทรา
   


คลังสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  
สำหรับผู้สูงอายุ
 
    
   การพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ตําบล
ด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สําหรับผู้สูงอายุ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยกระบวนการนิเทศ SIPDEC+N คลิกที่นี่
 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู กสน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ผลงานเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่..
รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการภาค คลิกที่นี่

รายงานการวิจัย กลยุทธ์การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องกาของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) คลิกที่นี่
 
 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัด
การเรียนรู้ของครู กศนน.ตำบล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่..

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดกระดาน คลิกที่นี่

ผังแนวทางการบริหารการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (N-Net) คลิกที่นี่

ผลที่เกิดจากผลงานทางวิชาการ
ผอ.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ คลิกที่นี่  

 
ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนศุขประยูร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 0-3898-1622 
โทรสาร  0-3898-1620 
ckansan@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง   Version 2.05HD  Update by   ชณาภา และไหม & อารยา ศิริบรรจง